น.อ รุ่น 58

สิงห์อยู่ในรูปดอกจันทร์นูน 8 เฉก
เปรียบได้กับมรรค 8 อันเป็นหลักธรรมสำหรับนักปกครองที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดูแลประชาชน คือ ความเห็นชอบ-ดำริชอบ-เจรจาชอบ-ทำงานชอบ-เลี้ยงชีพชอบ-เพียรชอบ-ระลึกชอบและตั้งใจชอบ

ผอ .ร.ร. นายอำเภอ   =  นายเนตร   บัวโทน( นอภ.นครนายก เกษียณ กย 53 )
โรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 58(หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง)  


  นายกฤษฎา ปราโมกทย์ธนา
กพร.(ปค)  ย้ายขึ้น ขอนแก่น + นครนายก ย้ายอีกที สน.บท (ปค)
หน.กลุ่มวิชาการ(1)
นอภ. ชื่นชม จว.มหาสารคาม


 นายกล้าณรงค์(กล้า) ฮั่นสกุล
ปทุมธานี ย้ายขึ้น สุราษฎร์ธานี 
หน.กลุ่ม ประชาสัมพันธ์(1)
+หน.กลุ่มสวัสดิการ(2) 
นอภ.ท่าฉาง  จว.สุราษฎร์ธานี
นายก้องสุกล(ก้อง) จันทราช
ยะลา ขึ้น ยะลา ปค มีคำสั่งลงเป็น นอภ 3 จว ภายใต้ ปี 2555  /ลงนายอำเภอ ธารโต ยะลา
( นายอำเภอ+ได้ซี 9 คนแรก ของรุ่น 58  เหมาะสมที่สุ๊ด ที่ดูแลพี่ๆเพื่อนๆในรุ่น  ระหว่างอบรมไม่ขาดตกบกพร่อง )
หน.ศึกษาดูงาน(2)
นอภ.ยะหา  จว.ยะลา
น.ส.กันตรัตน์(หนิง) เริ่มสูงเนิน 
ปทุมธานี ขึ้น ปทุมธานี
นอภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์

นายขจรศักดิ์ บินซีดีน 
เลย ย้าย หนองคาย ย้ายกลับ อ.เชียงคาน เล (เกษียณ กย 53)

นายจารุมัย นพรัตน์ 
นครศรีธรรมราช  ย้าย  หน.กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมสมานฉันท์และสันติสุข ศอ.บต. (เกษียณ 57)
กรรมการ(1)
นอภ.ควนกาหลง  จว.สตูล

นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ 
สุโขทัย ขึ้น  จ่าสุโขทัย
นอภ.ศรีนคร  จว.สุโขทัย 

นายจิรวัฒน์ อ่อนนิ่ม(ตู่) เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ (นายธนนท์ พรรพีภาส) 
สน.บท. (ปค)  ย้ายขึ้น ราชบุรี 
หน.กลุ่มวิชาการ(2)
นอภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร

นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล 
สระบุรี ขึ้น สระบุรี 
รองประธาน(1)
นอภ.ดอนพุด  จว.สระบุรี

นายเฉลิมพล ศิริอำพล (58)
สิงห์บุรี  ย้ายขึ้น ราชบุรี
นอภ.ไทยเจริญ  จว.ยโสธร

นายชนะ ธรนีทอง 
กาญจนบุรี  ย้าย ปราจีนบุรี   
กรรมการ(1) 
นอภ.ห้วยแถลง  จว.นครราชสีมา

นายชัชวาลย์ ปัญญา 
เชียงใหม่  ขึ้น  จ่าเชียงใหม่  
กรรมการ(2)
นอภ.ดอยเต่า  จว.เชียงใหม่
นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ 
ชลบุรี  ย้ายขึ้น  ตราด
นอภ.ไพรบึง  จว.ศรีสะเกษ

นายเชาวนะพงษ์ สินตะกุล 
ชัยภูมิ(เกษียณ กย 54)

นางฐิติลักษณ์(ตุ๊กตา) แสงงาม 
สมุทรปราการ ย้ายขึ้น  ศูนย์บริการประชาชน  สน.ส (ปค).  
เหรัญญิก(2)
นอภ.แสวงหา  จว.อ่างทอง
นายดำรงค์(หลุยส์) คงสกุล 
สน.มน  (ปค)  ย้าย ราชบุรี ย้ายขึ้น สมุทรสงคราม (เกษียญ 57)
นอภ.โคกโพธิ์ไชย  จว.ขอนแก่น

นายเดช สุ่นศิริ  
เชียงใหม่ ชึ้น เชียงใหม่ (เกษียณ กย 54+เกษียณก่อนกำหนด กย 53)

ร.ท.ทรงพล แป้นประสงค์ 
สระบุรี  ย้ายขึ้น นครราชสีมา ย้าย ลพบุรี
นอภ.คำม่วง  จว.กาฬสินธุ์

นายทศพล ยุทธศิลปกุล 
เชียงราย ขึ้น เชียงราย
นอภ.ดอนหลวง  จว.เชียงราย

นายทัศนัย สุราพจน์ 
กจ.(ปค) ย้าย วช.(ปค)  ย้ายขึ้น เป็น หน.กลุ่มวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
  จ.(ปค) 
ย้ายกลับอีกทีลง วช (ปค) / ย้ายอยู่ กาญจนบุรี

เลขานุการ(2)
นอภ.เวียงแก่น  จว.เชียงราย
นายธนิต(ต๋อง) สุภาแสน 
เชียงราย ขึ้น เชียงราย 
หน.กลุ่มสังคมบันเทิง(2) หน้าตาถอดพิมพ๋ "พ่อเมืองเชียงใหม่ ขยับ ลำปาง"  ปัจจุบัน
นอภ.เวียงเชียงรุ้ง  จว.เชียงราย
นายธวัชชัย นามสุนทร 
สมุทรปราการ ย้ายขึ้น สำนักการสอบสวนและนิติการ.ปค
นอภ.แม่วงก์  จว.นครสวรรค์
นายธานี สินประสงค์ 
ปทุมธานี  ย้ายขึ้น  สระบุรี 
รองประธาน(2)
นอภ.บ้านเขว้า  จว.ชัยภูมิ

นายนคร ศิริปรัชญญานันท์
อุบลราชธานี ย้ายชึ้น ศรีสะเกษ  ย้ายกลับ  อุบลราชธานี 
กรรมการ(1)
+ กรรมการ(2)
นอภ.คำตากล้า  จว.สกลนคร

นายนพดล งามเหลือ 
ราจีนบุรี ขึ้น ปราจีนบุรี 
ประธาน (1)
นอภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี

นายนพรัตน์ รัตนพานิช
ราชบุรี ย้ายขึ้น นครปฐม ย้ายลง  สิงห์บุรี
นอภ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร

นายนำชัย เจียงวรีวงศ์ 
สุราษฎณ์ธานี  ย้ายเชียงใหม่  ย้ายขึ้น  นครสวรรค์  ย้ายอีกครั้งกลับ ลงเชียงใหม่
(เกษียณ 57)
นอภ.แม่วาง  จว.เชียงใหม่

นายนิติ วิวัฒน์วานิช 
ชลบุรี  ขึ้น ชลบุรี
นอภ.แหลมสิงห์  จว.จันทบุรี

นายบดินทร์(ดิน) เกษมศานดิ์
(ช่วยราชการ  สนง.รัฐมนตรีมหาดไทย)

หน.กลุ่มประชาสัมพันธ์(2)
นอภ.กุสุมาลย์  จว.สกลนคร

นายบรรพต ทรัพย์เมือง  
ฉะเชิงเทรา  ย้ายขึ้น พังงา ย้ายกลับ  ฉะเชิงเทรา 
หน.กลุ่มศึกษาดูงาน(1) (เกษียณ กย 56)

นายบุญจริง ตั้งจิตรัตน์
สล.ปค  ย้าย นครสวรรค์ 
กรรมการ(1) (เสียชีวิต 50)

นายบุญธรรม ทองพิจิตร  
กำแพงเพชร ขึ้น กำแพงเพชร
นอภ.เหล่าเสือโก้ก  จว.อุบลราชธานี
นายบุญรักษ์ สิงขรณ์  
พังงา  (เสียชีวิต 53)

นายปกรณ์ กรรณวิลลี 
กาญจนบุรี ขึ้น กาญจนบุรี
นอภ.หนองสูง  จว.มุกดาหาร
นายประชิต เจริญฉ่ำ(58)  
สื่อสาร ปค ย้ายขึ้น จ่าขอนแก่น ย้ายลง สน.บท (ปค)
นอภ.ดงเจริญ  จว.พิจิตร

นายประทีป นทีทวีวัฒน์ 
เพชรบุรี ย้าย ประจำกองงานส่วนพระองค์ สน.พระราชวัง 
ย้ายกลับลง
จังหวัดเพชรบุรี 
กรรมการ(2)
นอภ.โคกเจริญ  จว.ลพบุรี
จ.ส.อ.ประสงค์(สงค์) หล้าอ่อน 
ตาก ย้าย  เชียงราย + พิษณุโลก ย้ายขึ้น8 ตาก ย้ายไปลง แม่ฮองสอน ย้ายกลับรับตำแหน่ง ตามยศจริงที่ จ่าจังหวัดตาก แต่ จว สับลง เมืองตาก
นอภ.พบพระ  จว.ตาก

นายปรีชา รอดส่งศรี
นครศรีธรรมราช  (ลาออกจากราชการ)
นายปรีดี(เปี๊ยก) กุดหอม 
สระบุรี ขึ้น จ่าจังหวัดสระบุรี 
หน.กลุ่มสวัสดิการ(1)
นอภ.คอนสวรรค์  จว.ชัยภูมิ / ย้ายภายใน จว. เป็น นอภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ

นายปัญญา เศวตธรรม 
อุบลราชธานี
นอภ.เชียงขวัญ  จว.ร้อยเอ็ด
นายพงศ์พีระ ชูชื่น 
เชียงใหม่  ย้าย อ.แม่สะเรียง แม่ฮองสอน ย้ายกลับ  เชียงใหม่
นอภ.ขุนยวม  จว.แม่ฮองสอน
นายพงษ์สุริยันต์ สุขะพงษ์ 
พระนครศรีอยุธยา  ย้าย  อ่างทอง (เกษียณ กย 55)

นายพยุง คุ้มสุพรรณ 
พิษณุโลก ย้ายเพชรบูรณ์  ย้ายกลับ พิษณุโลก
นอภ.ชาติตระการ  จว.พิษณุโลก

นายพัลลภ(รบ) สิงห์ทอง 
จ่าจังหวัดเพชรบุรี
นอภ.นบพิตำ  จว.นครศรีธรรมราช

นายพิทยา(น้อย) แต้สกุล 
เป็น ปลัดอำเภอ รุ่น 62(ปลัดส่งเสริมการปกครอง)
ชลบุรี
(เกษียณ 57)
นอภ.ส่องดาว  จว.สกลนคร

ว่าที่ ร.ต.พีระ เอี่ยมสุนทร
จังหวัดตราด
นอภ.เกาะช้าง  จว.ตราด

นายเพชร สุพพัตกุล 
มุกดาหาร ย้ายไปบุรีรัมย์  ย้ายอีกที่ลง จังหวัดยโสธร ย้ายกลับเป็น จ่าบุรีรัมย์
กรรมการ(2)
นอภ.พลับพลาชัย  จว.บุรีรัมย์


นายภูมิชัย(หมี) ราชพิตร ภักดีวิเศษ
ประจวบคัรีขันธ์  ย้าย จ่าจังหวัดชุมพร  
หน.กลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม(1)
นอภ.พิบูลย์รักษ์  จว.อุดรธานี / ย้ายภายใน จว. เป็น นอภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี

นายุทธนา พิทยานันทกุล 
บุรีรัมย์ ย้าย  มหาสารคาม
นอภ.ยางสีสุราช  จว.มหาสารคาม
นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์  
สนง. ปปส
ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ ขำศรีบุศ(58) 
สระบุรี  ย้ายลง  จ่าพระนครศรีอยุธยา
นอภ.เสิงสาง  จว.นครราชสีมา 

นายวรวิทย์ ช้อนทอง 
นครศรีธรรมราช  ย้าย  พังงา ย้ายอีกครั้ง ลงอุ้มผาง ตาก แต่ช่วยราชการ นครศรีธรรมราช
ปค.ย้าย จ่านครศรีธรรมราช แต่ปัจจุบัน อ.ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
email  Http://singshamar@hotmail.com 
นอภ.ทุ่งใหญ่  จว.นครศรีธรรมราช

 

นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ 
ฉะเชิงเทรา  ย้ายขึ้น จ่าจังหวัดอ่างทอง ย้ายกลับ ฉะเชิงเทรา
นอภ.สนามชัยเขต  จว.ฉะเชิงเทรา

นายกองตรีวัชรินทร์(ตึ๋ง) นิ่มประทุม 
สระบุรี ย้าย พะเยา + น่าน + เชียงราย  ย้ายขึ้น จ่าจังหวัดตาก  ย้ายกลับ พะเยา เลขานุการ(1)
นอภ. ทรายมูล  จว.ยโสธร
นางวันดี อินทร 
เชียงราย ขึ้น เชียงราย  เหรัญญิก(1)
นอภ.ขุนตาล  จว.เชียงราย
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ 
สุรินทร์ ย้ายขึ้น  นครราชสีมา
นอภ.เฉลิมพระเกียรติ  จว.นครราชสีมา

นายวิชัย บุญมี 
พังงา  ขยับขึ้น ปทุมธานี
นอภ.พนมดงรัก  จว.สุรินทร์
นายวิเชียร บุญวงศ์ (58)
นครปฐม  ย้ายขึ้น ราชบุรี
นอภ.ท่าช้าง  จว.สิงห์บุรี
นายวิบูลย์(บูน) กากแก้ว(58)
อุบลราชธานี  ย้ายขึ้น ศรีสะเกษ  ย้ายกลับ อุบลราชธานี
หน.กลุ่มสังคมบันเทิง(1)
นอภ.นาเยีย  จว.อุบลราชธานี
นายวิรัตน์ สุธรรมานันท์ 
ศรีสะเกษ ย้ายขึ้น อำนาจเจริญ
นอภ.พรเจริญ  จว.บึงกาฬ

นายวิโรจน์(โรด) คล้ายสุบรรณ์ (58)
นนทบุรี ขึ้น นนทบุรี ย้าย สิงห์บุรี
นอภ.เบญจรักษ์  จว.ศรีสะเกษ

นายวิวัฒน์(วัด) อินทร์ไทยวงศ์  
ชรก.ปภ  ย้ายขึ้น สล.ปค
นอภ.ลานสัก  จว.อุทัยธานี

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช 
สุราษฎร์ธานี ย้ายขึ้น กจ.ปค. ย้าย สน.สก (ปค)
นอภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ + ปัจจุบัน ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ สน.สก


นายศรัทธา ทองคำ
กระบี่ ขึ้น กระบี่
นอภ.กุดข้าวปุ้น  จว.อุบลราชธานี
นายศรีธรรม ราชแก้ว
นครราชสีมา  ย้ายขึ้น สน.ปท  ปค
นอภ.ภูกระดึง  จว.เลย

นายศรีสุรินทร์ จำปา 
(เรียนต่อปริญญาเอก) 
น่าน ขึ้น น่าน ย้าย แพร่
(เกษียณ 57)
นอภ.นาหมื่น  จว.น่าน+ลาออก ลงสมัครเลือกตั้ง สว.จว.น่าน(ไม่ผ่าน)
กลับเข้ารับราชการ ปัจจุบัน นอภ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด

นายศิริชัย สุวรรณคัณที 
พิจิตร ขึ้น พิจิตร  (เกษียณ 56) 

นายศิริพล(ขาว) พิพัฒน์รัตนเสรี 
เพื่อน นักพัฒนาชุมชน รุ่น 39
ตรัง ขึ้น
จ่าจังหวัดตรัง

(เกษียณ 57)
นอภ.ช้างกลาง  จว.นครศรีธรรมราช

นายศิลปชัย เรือนสูง 
นครศรีธรรมราช ย้าย สุราษฎร์ธานี ย้ายขึ้น จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นอภ.คลองหอยโข่ง  จว.สงขลา

นายสกุล ดำรงเกียรติกุล
นครศรีธรรมราช ขึ้น นครศรีธรรมราช
นอภ.พระพรหม  จว.นครศรีธรรมราช
นายสมเกียรติ ศรีขาว 
ศรีสะเกษ ย้ายขึ้น จ่าจังหวัดชลบุรี 
หน.กลุ่มกีฬา(2) 
นอภ.แดนดง  จว.บุรีรัมย์

ว่าที่ ร.ต.สมชาย เกษมนิมิตรพร 
อุบลราชธานี  ขึ้น อุบลราชธานี ย้าย ศรีสะเกษ ย้ายกลับ อุบลราชธานี
(เกษียณ 57)
นอภ.สวางวีระวงศ์  จว.อุบลราชธานี
นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม 
สุราษฎร์ธานี ย้ายลง หน.ศ.บริหารการทะเบียนภาค8  สุราษฎร์ธานี ย้ายขึ้น จ่าจังหวัดระนอง ย้ายกลับ สุราษฎร์ธานี
กรรมการ(1)+ประธาน(2)
นอภ.บ้านตาขุน  จว.สุราษฎร์ธานี

ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ คงวิทยา(เกษียณ กย 55)
สนง.โยธาธิการและผังเมือง ชลบุรี  ย้ายขึ้น  เป็น  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Email : k.somphochn@hotmail.com
โทร. 08-9179-2180 ( ใครไปสัมผัสลมหนาว ติดต่อเบอร์นี้นะครับ)

นายสมรรถ จิตตริยพงศ์  
บุรีรัมย์  ย้าย สุรินทร์  (เกษียณ กย 55+ เกษียณก่อนกำหนด กย.52
กลับอยู่บ้านช่วยลูกสาวดูแลธุรกิจบ้านจัดสรร  ที่ นางรอง  บุรีรัมย์ 
อาชีพเสริม ขับรถท่องเที่ยวหาเพื่อนๆ นอ.58)

นายสมอาจ ภมรพล(58)  
ยโสธร ย้าย อยุธยา ย้ายขึ้น จ่าจังหวัดพะเยา ย้ายลง จ่าจังหวัดน่าน
หน.กลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม(2)
นอภ.นาน้อย  จว.น่าน

นายสรวัตต์ แสนปัญญา 
บุรีรัมย์  ย้าย ปทุมธานี  ย้ายขึ้น สระบุรี  (เกษียณ กย 55)

นายสัตยา กลิ่นพันธุ์   
กรมการพัฒนาชุมชน
ย้าย ศอ.บต
นายสันต์ พันธุ์สังวร 
สุโขทัย ขึ้น สุโขทัย (เกษียณ 55)

ปัจจุบัน เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
นายสุกิจ จงสถิตเสถียร  
ลพบุรี ย้ายขึ้น  สน.สก  ปค (เกษียณ 57)
นอภ.ท่าอุเทน  จว.นครพนม

นางสุภานี(พี่นี) พลเธียร 
ราชบุรี (เกษียณ กย 49)

นายสุรพันธ์ ศรีบุรี(58) 
ลำพูน ขึ้น ลำพูน
นอภ.แม่ทา  จว.ลำพูน
นายสุรศักดิ์(ศักดิ์) วัฒนาอุดมชัย  
ขอนแก่น ย้าย แพร่ + ลำปาง  ย้ายขึ้น  ขอนแก่น
นอภ.หนองนาคำ  จว.ขอนแก่น

นายสุวิทย์ เดชครุท 
สน.บท (ปค) ย้ายขึ้น ป้องกันจังหวัดน่าน 
ย้าย วช.(ปค) ย้ายอีกที นครสวรรค์
นอภ.สามง่าม  จว.พิจิตร

นายเสรี คงอยู่  
กาญนบุรี  ย้ายขึ้น ชุมพร  ย้าย  ปทุมธานี ย้ายกลับลง กาญจนบุรี
นอภ.ศรีสวัสดิ์  จว.กาญจนบุรี


นายอดุลย์ ชูทอง  
ภูเก็ต  ย้ายขึ้น พังงา  ย้ายกลับ ภูเก็ต
กรรมการ(2)
email : adul58phuket @ hotmail.com
นอภ.กะปง  จว.พังงา

พ.อ.อ.อนุชา พัสถาน 
อุทัยธานี  ขึ้น อุทัยธานี
นอภ.ทองแสนขัน  จว.อุตรดิตถ์

นายอภิรัตน์ ป้องกัน 
กาญจนบุรี  ย้ายขึ้น จ่าจังหวัดยโสธร
นอภ.นาทม  จว.นครพนม

นายอัมพร หลงศิริ 
ระยอง ขึ้น จ่าจังหวัดระยอง 
หน.กลุ่มกีฬา(1) (เกษียณ 55)

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ 
สระแก้ว ขึ้น สระแก้ว
นอภ.ศรีณรงค์  จว.สุรินทร์

 

   
   
   
   
   

เอกสารเรียงความประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นอ.58

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

จำนวน

 

58.4122

กฤษฎา  ปราโมทย์ธนา

ปิดทองหลังพระกับความภูมิใจในความเป็นนักปกครอง

 

 

58.4123

กล้าณรงค์  ฮั่นสกุล 

การจัดทำโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

 

1

58.4124

ก้องสกุล  จันทราช

ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดยะลา

3

 

58.4125

กันตรัตน์  เริ่มสูงเนิน

ชีวิตที่ไม่เคยมีคำว่าท้อ แต่กลับสร้างภูมิให้แข็งแกร่ง

 

 

58.4126

ขจรศักดิ์  บินซีดิน 

ประสบการณ์งานการข่าว

 

 

58.4127

จารุมัย  นพรัตน์

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

 

 

58.4128

จิรชาติ  นาคสวัสดิ์

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย สปป.ลาว ครั้งที่ 1

 

2

58.4129

จิรวัฒน์  อ่อนนิ่ม

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกรมการปกครอง

3

 

58.4130

เจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล

ไปเลือกตั้งที่กัมพูชา

 

 

58.4131

เฉลิมพล  ศิริอำพล

ภารกิจในการดำรงตำแหน่งป้องกันจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง

 

 

58.4132

ชนะ  ธรณีทอง

ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

58.4133

ชัชวาลย์  ปัญญา

ประสบการณ์ในการทำงานด้านยาเสพติด

 

3

58.4134

ชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3

 

58.4135

เชาวนะพงษ์  สันตะกุล

จุดมุ่งหมายในชีวิต

 

 

58.4136

ฐิติลักษณ์  แสงงาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร

 

 

58.4137

ดำรงค์  คงสกุล

ปกครอง - ป้องกัน ภารกิจที่จะไม่มีวันสุดท้าย

 

 

58.4138

เดช  สุ่นศิริ

การเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

 

4

58.4139

ทรงพล  แป้นแก้ว

การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

3

 

58.4140

ทศพล  ยุทธศิลป์กุล

การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2545-2549) โดยกระบวนการประชาคมท้องถิ่น อำเภอเมืองน่าน

 

 

58.4141

ทัศนัย  สุธาพจน์

เมื่อข้าพเจ้าปฏิรูประบบราชการ

 

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

จำนวน

 

58.4142

ธนิต  สุภาแสน

การจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  (เขตพื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อ

 

 

 

 

เกษตรกรรม ส.ป.ก.) อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย

 

5

58.4143

ธวัชชัย  นามสมุทร

การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2545

3

 

58.4144

ธานี  สินประสงค์

ความทุกข์ยากจากอุทกภัย

 

 

58.4145

นคร  ศิริปริญญานันท์

เลขานุการ งานอันยิ่งใหญ่

 

 

58.4146

นพดล  งามเหลือ

ครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าราชการฝ่ายปกครองในการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตจังหวัดแพร่

 

 

58.4147

นพรัตน์  รัตนพานิช

ความภาคภูมิใจกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยสันติวิธี

 

 

58.4148

นำชัย  เจียงวรีวงศ์

ภารกิจของหัวหน้าศูนย์บริการทะเบียน ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบการณ์สู่ผู้บริหาร

 

6

58.4149

นิติ  วิวัฒน์วานิช

ประสบการณ์การปฎิบัติงานที่ประทับใจในชีวิตนักปกครอง

3

 

58.4150

บดินทร์  เกษมศานติ์

การแก้ไขปัญหามลพิษทางขยะมูลฝอย จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

58.4151

บรรพต  ทรัพย์เมือง

ประสบการณ์การปฎิบัติงานที่ภาคภูมิใจ

 

 

58.4152

บุญจริง  ตั้งจิตรัตน์

ตำแหน่งเลขานุการ (หน้าห้อง) มีอะไรน่าสนใจ

 

 

58.4153

บุญธรรม  ทองพิจิตร

โครงการ บ้านผู้ว่า ฯ มาช่วย

 

7

58.4154

บุญรักษ์  สิงขรณ์

ภัยพิบัติจากคลื่นยักษ สึนามิ และการจัดการศพในพื้นที่จังหวัดพังงา

3

 

58.4155

ปกรณ์  กรรณวัลลี

ปลัดอำเภอใหม่กับประสบการณ์อันล้ำค่า

 

 

58.4156

ประชิต  เจริญฉ่ำ

คลื่นสึนามิ

 

 

58.4157

ประทีป  นทีทวีวัฒน์

การปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์รับเสด็จ ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

58.4158

ประสงค์  หล้าอ่อน

การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราว ควบคุม ดูแล ผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่า

 

8

58.4159

ปรีชา  รอดส่งศรี

การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

3

 

58.4160

ปรีดี  กุดหอม

ปลัดอาวุโสใหม่กับนายอำเภอที่จะเกษียณอายุราชการ

 

 

58.4161

ปัญญา  เศวตธรรม

ผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงกระบวนการและการให้บริการประชาชน

 

                 

 

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

จำนวน

 

58.4162

พงค์พีระ  ชูชื่น

ความประทับใจในการช่วยเหลือราษฎรประสบภัยพิบัติ

 

 

58.4163

พงษ์สุริยันต์  สุขะพงษ์

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

9

58.4164

พยุง  คุ้มสุพรรณ

ความสำเร็จในการรับราชการในหน้าที่ของปลัดอำเภอ

3

 

58.4165

พัลลภ  สิงห์ทอง

วิถีชีวิตราชการชายแดนลุ่มน้ำสาละวิน

 

 

58.4166

พิทยา  แต้สกุล

บนเส้นทางชีวิตของนักปกคอง

 

 

58.4167

พีระ  เอี่ยมสุนทร

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

 

 

58.4168

เพชร  สุพพัตกุล

การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการใน ตำแหน่งอักษรเลข ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

10

58.4169

ภูมิชัย  ราชพิตร ภักดีวิเศษ

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ กับความสำเร็จร่วมกันของชาวอำเภอบาง

3

 

 

 

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

58.4170

ยุทธนา  พิทยานันทกุล

ถูกร้องเรียนจากการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและยุติธรรม

 

 

58.4171

เรืองยศ  รัตนอุรดินทร์

การใช้ศาสตร์และศิลป์สำหรับปฏิบัติงานยาเสพติดในภูมิภาค

 

 

58.4172

วรพจน์  ขำศรีบุศ

การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้านละเมิดทางแพ่ง

 

 

58.4173

วรวิทย์  ช้อนทอง

ปลัดอำเภอ : ชีวิตและความรับผิดชอบที่ภาคภูมิใจ

 

11

58.4174

วรภรณ์  ศิริวงศ์

ชะตาชีวิตลิขิตให้เป็นนักปกครอง

3

 

58.4175

วัชรินทร์  นิ่มประทุม

กว่าจะเป็นนายอำเภอต้องสะสมประสบการณ์และหารางวัลให้กับชีวิต

 

 

58.4176

วันดี  อินทร

การชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

 

 

58.4177

วิจิตร  กิจวิรัตน์

เมื่อเป็นป้องกันจังหวัดสุรินทร์

 

 

58.4178

วิชัย  บุญมี

แย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ

 

12

58.4179

วิเชียร  บุญวงค์ 

ยุทธการสนามจันทร์เผด็จศึก

3

 

58.4180

วิบูลย์  กากแก้ว

ชีวิตพระกรรมฐานใน ป่าพง

 

 

58.4181

วิรัตน์  สุรธรรมานันท์

การแก้ไขปํญหาการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ

 

 

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

จำนวน

 

58.4182

วิโรจน์  คล้ายสุบรรณ์

การบำบัดน้ำเสียและการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

58.4183

วิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์

ดาวเปลี่ยนสี

 

13

58.4184

วุฒิพงษ์  สุภัควนิช

ก้าวแรกของปลัด อบต. เป็นแรงจูงใจที่อยากเป็นนายอำเภอที่ดี

3

 

58.4185

ศรัทธา  ทองคำ

การป้องกันและปราบปรามเรือประมงอวนลากและอวนรุนที่กระทำผิดกฎหมาย

 

 

58.4186

ศรีธรรม  ราชแก้ว

ยืนหยัดบนหลักความถูกต้อง

 

 

58.4187

ศรีสุรินทร์  จำปา

ความประทับหลัง

 

 

58.4188

ศิริชัย  สุวรรณคัณฑิ

การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

 

14

58.4189

ศิริพล  พิพัฒน์รัตนเสรี

การแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรประท้วงขอรับความช่วยเหลือ กรณีภัยพิบัติคลื่นใต้น้ำ

3

 

58.4190

ศิลปชัย  เรือนสูง

ได้ดีเพราะมีนาย

 

 

58.4191

สกุล  ดำรงเกียรติกุล

การนำโยบายหมู่บ้านเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดไปปฏิบัติในตำบล หมู่บ้าน

 

 

58.4192

สมเกรียรติ  ศรีขาว

นักปกครอง คือ คำตอบสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาประชาชน

 

 

58.4193

สมชาย  เกษมนิมิตรพร

การนำข้อมูลมาใช้ในการทำงาน

 

15

58.4194

สมปราชญ์  ปราบสงคราม

บทบาทที่หลากหลายในชีวิตการเป็นปลัดอำเภอ

3

 

58.4195

สมโภชน์  คงวิทยา

การตรวจโรงแรม เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประจำปีของจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 2540-

 

 

 

 

2542

 

 

58.4196

สมรรถ  จิตตริยพงศ์

ชุบชีวิตคนบ้า

 

 

58.4197

สมอาจ  ภมรพล

ประสบการณ์ชีวิตนักปกครองกว่า 20 ปี

 

 

58.4198

สรวัตต์  แสนปัญญา

วัฒนธรรมภายในองค์กร

 

16

58.4199

สัตยา  กลิ่นพันธุ์

การพัฒนาระบบข้อมูลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3

 

58.4200

สันต์  พันธุ์สังวร

ประสบการณ์ที่ประทับใจในชีวิต

 

 

58.4201

สุกิจ  จงสถิตเสถียร

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การเช่านา

 

 

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

จำนวน

 

58.4202

สุภานี  พลเธียร

การปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง

 

 

58.4203

สุรพันธ์  ศรีบุรี

เมื่อกระผมอยากเป็นนักปกครอง (ที่ดี) กับเขาคนหนึ่ง

 

17

58.4204

สุรศักดิ์  วัฒนาอุดมชัย

การแต่งตั้งคณะเทศมนตรี ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

3

 

58.4205

สุวิทย์  เดชครุฑ

ข้าราชการในกรม

 

 

58.4206

เสรี  คงอยู่

เส้นทางการรับราชการ 2 กระทรวง

 

 

58.4207

อดุลย์  ชูทอง

ทำทุกสิ่งในปัจจุบันให้ดีที่สุด

 

 

58.4208

อนุชา  พัสถาน

การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สัมผัสวิถีชีวิตเรือนแพในแม่น้ำสะแกกรัง

 

18

58.4209

อภิรัตน์  ป้องกัน

ปลัดอำเภอ...นุมานผู้อาสา

3

 

58.4210

อัมพร  หลงศิริ

รอดตายจากชายแดน

 

 

58.4211

อารยันต์  ท่าใหญ่

วิถีชีวิตคนชายแดน