นปอ. รุ่น 62

อธิบดีกรมการปกครอง = นายฉลอง  กัลยาณมิตร
     ผอ ร.ร.ปค  นางสาวสมพิศ ศิริโชติ(เกษียณ)
      วิทยากรฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
  นายสมพงษ์ ชัยศุภะโกศล(นายอำเภอพนา  อำนาจเจริญ)


ทำเนียบรุ่น 62 ปลัดอำเภอส่งเสริมการปกครองนายปรีชา  สันติประเสริฐ
นายธวัชชัย  เหลืองวิริยะสิริ     นอ 65
Email :  thawad@yahoo.com 
ที่อยู่  1  ถนนจุฑากูร  17 / 10 ต.ตลาด  อ.เมือง  จ. มหาสารคาม
นายสุรชัย  ขวาของ
นายอุทัย  ขวัญสุวรรณ     นอ.รุ่น 69
นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี )
นายเสรี  สำราญรมย์         นอ รุ่น 60
นายไพฑูรย์  จิตรสุทธิผล    นอ.รุ่น 49   นอภ.ศรีเชียงใหม่   หนองคาย
ย้าย อยู่ โนนสัง  หนองบัวลำภู ปัจจุบัน นอภ.บ้านดุง หนองคา

นายวัชรินทร์  นิ่มประทุม  นอ.รุ่น 58   อยู่เชียงรายสามรอบ  ย้ายขึ้น8 เป็น จ่าจังหวัดตาก แล้วย้ายกลับ พะเยา รอบสอง รอ refesh
นายรัฐกานต์ สุขสว่าง อัยการจังหวัด
   


นายสุทัศน์  หัสวายุกุล  
นายประดิษฐ์  พุทธภาทา  ผักไห่  พระนครศรีอยุธยา
นายกำจร  อยู่คง     นอ.รุ่น 64  ย้ายลง ศอ.บต ย้ายกลับขึ้น8 สุราษฎร์ธานี
นายชนินทร์  สมบูรณ์ถานะ  (รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี)
นายคำนวน  วิบูลย์พันธุ์    ท่าหลวง  ลพบุรี  นอ 71
นายกิตติ  วงศ์วชิระ   บ้านเหลี่ยม  นครราชสีมา  นอ 71

นายวราวุธ  ปธานะพานิช
นายพินิจ  ราชวัฒน์  ( รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี )
นายชาญศักดิ์  ผาโท  เสียชีวิต


นายสมเดช  ล้อคำ
นายชะลิต  ประภาวัต
นายชัยรัตน์  เกตุกำเนิด 
นายกฤษณ  โบสุวรรณ  (เสียชีวิต)
นายสมจิตร  สุวรรณมุกข์
นายสมศักดิ์  เกิดแก้ว

นายณรงค์  วิมลโสภณกิตติ  นอภ.ทุ่งฝน  อุดรธานี  ย้ายขึ้น 9 ขยับอีกที่ อยู่ พังโคน จว.สกลนคร
นายสำเริง  สำราญรมย์
นายพิทยา  แต้สกุล   นอ.รุ่น 58  ขึ้น8 ชลบุรี รอ refesh


นายเอกสิน  เหลาะหลง 
นายปรีชา  แก้วกัลยา  กาฬสินธุ์
นายบุญรอด  บรรจง
นายสุพจน์  สมรรถไท
นายอุทิศ  ศิริโภค    นอ.รุ่น 61 จันทบุรี
นายกำจร  โรจน์พิบูลสถิตย์   เกษียณก่อนกำหนด
 

นายชลอ(เนติธร)  ผุยหนองโพธิ์   นครปฐม
นายมรกต  คงทน (ประชาสัมพันธ์ จว.นครปฐม)
นายพิภพ  ชูศรี      อุดรธานี


นายกฤษดา  ธรรมวิเศษ    มหาสารคาม
นายเอกฉันท์  บุญยรัตพันธุ์     นอ.รุ่น 61 ขึ้นอ.ชุมแสง นครสวรรค์ ย้ายกลับ วปค
นายชลอ  บุญทอง
นายสมโภชน์  ศรีประพันธ์
นายเชาวลิต  ประจำค่าย   กกต. หนองคาย
นายบัญชา  วัฒนวงค์  นอ.รุ่น 54  จันทบุรี ขยับขึ้นเป็น นอภ.เกาะกูด  ตราด

ดร.มล.ปริญญา  จรูญโรจน์  (ผอ.ศูนย์อินโดจีนศึกษาภาคสนาม จว.สระแก้ว ม.บูรพา)
นายดำรงค์  ดีสกุล  นอ.รุ่น 52   นอภ.สระใคร  หนองคาย ย้าย นอภ.บึงไพร ศรีสะเกษ เข้าเป็น ผอ.ส่วน สน.ปท  ขยับเป็น ผอ.คลัง กรมการปกครอง ปัจจุบัน นอภ. ควนกาหรง จว.สตูล
นายสมนึก  คชตุ้ง  นอ.รุ่น 63 ศรีสะเกษ  ขึ้น8 ศอ.บต