ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เช็คราคา.คอม


เตรียมสอบปลัดอำเภอ01

 

สรุปย่อสาระสำคัญ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ที่ต้องดูเป็นกรอบการทำข้อสอบ(ส่วนที่ 1) "ขอให้โชคดีกับการสอบเป็นปลัดอำเภอ"
*ความรู้ในหลักวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการแนวใหม่
-David C.McClelland ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard นับเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency) และได้นำสมรรถนะมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
-
Frederick w.
Taylor บิดาของวิทยาศาสตร์การจัดการ
-
สตีเวน อาร์ โควีย์ (Stephen R. Covey) เจ้าของแนวคิดอุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) ชี้ว่าคำว่า“ ผู้นำ ”นั้น เป็นมากกว่าคำเรียกเฉพาะตำแหน่งที่โก้หรูเท่านั้น แต่องค์กรจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีผู้นำในทุกระดับ นั่นคือพนักงานทุกคนขององค์กรต้องมีความเป็นผู้นำโดยบ่มเพาะอุปนิสัยทางบวกให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการบรรลุได้

-นายสุพล ภาษิตนิรันดร์ รอง อปค.เข้ารับรางวัลส่วนราชการที่มีวิธีการปฎิบัติที่ดีประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 จาก กพร.
-แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard) กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2549

-วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 8 วันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ
1.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก(ปฐมเทศนา)"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
2.เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวก(พระภิกษุสงฆ์)รูปแรกเกิดขึ้น คือพระอัญญาโกณฑัญญะ
3.เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
-สารธรรมที่ควรปฏิบัติ(จากปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร")มี 2 ประการคือ
1.อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่
ทุกข์ : ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
สมุทัย : เหตุให้เกิดทุกข์
นิโรธ : ความดับทุกข์
มรรค : ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
2.มรรค มีองค์ 8 ประกอบด้วย
สัมมาทิฏฐิ : เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามความเป็นจริง
สัมมาสังกัปปะ : ดำริชอบ คือ คิดในสิ่งที่ดีงาม
สัมมาวาจา : เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
สัมมากัมมันตะ : กระทำชอบ คือ ทำการงานที่สุจริต
สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีพชอบ คือ ประกอบอาชีพที่สุจริต
สัมมาวายามะ : พยายามชอบ คือ เพียรละความชั่ว บำเพ็ญความดี
สัมมาสติ : ระลึกชอบ คือ ระลึกทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เผลอพลาด
สัมมาสมาธิ : ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน
  
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยทางการเมือง เศษรฐกิจ สังคมของไทย-ต่างประเทศ
-king ครองราชย์ 9 มิถุนายน 2489 /วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระบรมนามาธิไธยจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลย์เดชฯ /และเป็นวันที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ข้อสังเกต:(ใช้คำว่า"ครอง"ไม่ใช่"ปกครอง" และใช้คำว่า "ชาวสยาม" ไม่ใช่ "ชาวไทย")
-king ครองราชย์ 25ปี  เรียก(พระราชพิธีรัชดาภิเษก)
        ครองราชย์ 50ปี  เรียก(พระราชพิธีกาญจนาภิเษก)
        ครองราชย์ 60ปี  เรียก(พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี)
        ข้อสังเกต: (60ปี ไม่ใช่ 60 พรรษา)
-king ขึ้นครองราชย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2489 วันที่ 10 มิถุนายน 2489 ถือเป็นปีที่1ในรัชการปัจจับัน /วันที่ 9 มิถุนายน 2490 ถือเป็นปีที่2ในรัชกาลปัจจุบัน /ปี2551 เป็นปีที่ 63ในรัชกาลปัจจุบัน
-การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพี่นางฯ กำหนดการจัดงาน 6 วัน(14-19 พฤศจิกายน 2551) /ริ้วขบวนพระราชอสิริยยศ มี 6ริ้วชบวน 
14 พย.เป็นวัน(งานพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ)
15 พย. (การเชิญพระโกศออกพระเมรุมาศ)
16 พย. (การถวายพระเพลิงพระศพ)
17 พย. (การเก็บพระอัฐิ)
18 พย.(การพระราชกุศลพระอัฐิ)
19 พย.(การบรรจุพระสรีรางคาร)
-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มที่ เขาหินซ้อน(ฉะเชิงเทรา)+อ่าวคุ้งกระเบน(จันทบุรี)+พิกุลทอง(นราธิวาส)+ภูพาน(สกลนคร)+ห้วยฮ่องไคร้(เชียงใหม่)+ห้วยทราย(เพชรบุรี)

-คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(นายสมัคร สุนทรเวช)นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
-โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
- รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล ดังต่อไปนี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.2 แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
1.4 ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน
1.7 สานต่อโครงการธนาคารประชาชน
1.8 สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน
1.11 สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร
1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา 
1.13 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
1.14 เร่งรัดการลงทุนที่สำคัญของประเทศ
1.15 ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
1.16 ฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
1.19 เร่งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน
 2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  (นโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดำเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศ  ซึ่งปรากฏตามนโยบายข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 8) 
           2.1 นโยบายการศึกษา
           2.2 นโยบายแรงงาน
           2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
           2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
           2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
 3. นโยบายเศรษฐกิจ
    3.1 นโยบายการเงินการคลัง
    3.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
    3.3 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ
    3.4 นโยบายพลังงาน
    3.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 7. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
 8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
     8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
     8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
     8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ 
อื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
 
-นายก รมต.คนที่ 1  (พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 2475-2476)  / คนที่ 23(ทักษิณฯ) /คนที่ 24(พลเอกสุรยุทธ์ฯ)  / คนที่ 25(นายสมัคร สุนทรเวช)
-รัฐบาลปัจจุบันมี รองนายก รมต 6 คน /รมต.สำนักนายกฯ 1 คน
-ผู้ว่า กทม ครบวาระ 28 สค 2551 /กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับจากวันครบวาระ /กกต.เสนอ ครม.วันที่ 5 ตค 2551 เป็นวันเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม /ดร.พงศ์ศักดิ์ฐ์ เสมศักดิ์ ปลัด กทม

-ผวจ.หญิงคนแรก (นางจรัญศรีฯ จ.นครนายก) /ผวจ.คนที่2(นางนิพัทรา) /คนที่3(นางสิริเลิศ) 
-นอภ.หญิงคนแรก(อ.อัพวา จ.สมุทรสงคราม)
-รมต.กระทรวงมหาดไทย(มท1.)คนแรก(กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)โอรสองค์ที่57ในรัชกาลที่4 /มท1. คนที่ 51คือ ร.ต.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง /คนปัจจุบัน พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็น มท1 และ รอง นายก รมต ด้วย (แต่งตั้งเมื่อ 2 สิงหาคม 2551)
-รมช.มท(คนที่1)เรียก(มท2.)คือ(นายสุพล ฟองงาม) /รมช.มท(คนที่2)เรียก(มท3.)คือ นายประสงค์ โฆษิตานนท์ (แต่งตั้ง 2 สค 51 แทน นายสิทธิชัย โควสุรัตน์)
-ปลัดกระทรวงมหาดไทย(ปมท)คนแรก(พระยามหาอำมาตยาธิบดี)2441-2456 /ปมท. คนปัจจุบัน คนที่ 32(นายพงศ์โพยม วาศภูติ)
-รอง ปมท มี4คน(นายสุรพล กาญจนจิตร+นายพีรพล ไตรทศาวิทย์+นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศน์+นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
-โฆษกกระทรวงมหาดไทย คือ ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล(ผู้เชี่ยวชาญระดับ10-ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง)
-อธิบดีกรมการปกครอง(อปค)คนแรก(พระยานุวงศ์ประวัติ)2475-2478 /อปค.คนปัจจุบัน คนที่ 31(นายวิชัย ศรีขวัญ)
-รอง อปค.มี 3คน(นายสุรพล ภาษิตนิรันดร์+นายประชา จิตสุทธิผล+นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงศ์)

-ชื่ออำเภอที่เป็น ข่าวhot-hot  /3 จว.ชายแดนภาคใต้ 
จ.ปัตตานี(ยะรัง+ยะหริ่ง+ไม้แก่น(นอภ.ถูกยิงตาย)+หนองจิก+มายอ+ทุ่งยางแดง+โคกโพธิ์) 
จ.ยะลา(ยะหา+รามัน+ธารโต+กรงปินัง+เบตง+บันนังสตา) 
จ.นรธิวาส(ยี่งอ+บาเจาะ+เจาะไอร้อง+ตากใบ+รือเสาะ+ระแงะ+แว้ง+สุคีริน+สุไหงปราดี+สุไหงโกลก)
-ชื่อโครงการนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน รัฐบาลทักษิณ 2547 "อาจสามารถโมเดน" ตั้งอยู่ที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
-ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักณ์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ของไทยติด อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร กัมพูชา กรณีพิพาท"เขาพระวิหาร"
-วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ของทุกปี (รมต.วัฒนธรรม คือ นายสมศกดิ์ เกียรติสุรานนท์)

-การประชุมกลุ่ม G8 ที่ ญี่ปุ่น 7-9 กรกฎาคม 2551/(จากทวีปอเมริกา2ประเทศ(สหรัฐ+แคนาดา) /จากทวีปยุโรป5ประเทศ(อังกฤษ+ฝรั่งเศส+อิตาลี+เยอรมัน+รัฐเซีย) /จากทวีปเอเซีย1ประเทศ(ญี่ปุ่น)
-นายก รมต.อังกฤษ(กอร์ ดอน บราวน์) /นายก รมต.เยอรมัน(แองเจลา เมอร์เคล) /ประธานาธิบดีฝรั่งเศส(นิโคสส ซาร์โกซีซ์)
-ประธานธนาคารโลกคือ(นายโรเบิร์ต เชลลิค)เรียกร้องกลุ่มG8เรื่องพลังงานชีวภาพ /ไทยเป็นประเทศน่าลงทุน ลำดับที่15ของโลก
-นายบารัก โอบามา สว รัฐอิลลินอยร์ ผู้สมัครชิงประธานาธิบดี พรรคเดโมแครต
-โอลิมปิกเกมส์ 2008 หรือเรียกปักกิ่งเกมส์2008 วันเปิดตรงกับ(วันที่8เดือน8(สค)ปี2008 /จัดครั้งที่ 29/คำขวัญ ONE WORLD ONE DREAM /ไทยเดินเข้าสนามลำดับที่ 146 และไทยเป็นเจ้าในเอเซี่ยน จากกีฬาประเภท มวย+ยกน้ำหนัก
-โอลิมปิก ปี 2012 จัดที่ ลอนดอน อังกฤษ
-บอลURO2008 ประเทศเจ้าภาพ(จัดที่)(ออสเตรีย+สวิสเซอร์แลนด์) /ปี2011 จัดที่(ยูเครน+โปแลนด์)
-เจ้าภาพจัดซีเกมส์ 2009 คือลาว /ครั้งที่ 25
-นางงามจักรวา(Miss Universe)ปี2007 น.ส.ริโย โมริ(ญี่ปุ่น) /นางงามจักรวาล(Miss Universe)ปี2008 จัดที่ประเทศเวียดนาม /มี80ชาติส่งเข้าประกวด /ไทย ส่ง น.ส.กวินตรา โพธิจักร ได้3รางวัล(ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม)และรางวัล Misssosology(ผลโหวตผ่านเว็ตไซค์การให้คะแนนจากทั่วโลก)และรางวัลชุดประจำชาติเวียดนาม /นางงามจากแอลซันวาดอร์ได้รางวัล(นางงามมิตรภาพ) /นางงามจักรวาลคือ(น.ส.ดายานา เมนโดซา จาก เวเนซุเอลา) /นางคนที่1จาก(โคลัมเบีย)+คนที่2 จาก(โดมินิกัน)+คนที่3 จาก(รัสเซีย)+คนที่4 จาก(เม็กซิโก)
-Mrs Worth2008(นางงอม) จัดที่รัสเซีย /2009 จัดที่เวียดนาม

-การพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ R3A(ไทย-ลาวชจีน) /R3B(ไทย-พม่า-จีน) 
-NGV ย่อมาจาก Natural Gas for Vehicles = CNG ย่อมาจาก Compressed Natural Gas / LPG  ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas
-ยูเนสโก(องค์การศึกษา วิทนาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
-การประชุมคณะกรรมการ มรดกโลก ครั้งที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา รับ เขาพระวิหารเป็นมรดกโลก /การประชุมมี 21 ประเทศ /ประธานคณะกก.มรดกโลก คือ นางคริสตินา คาเมรอน /มรดกโลกมี 878 แห่ง แยกเป็น สถานที่ทางธรรมชาติ 174 แห่ง(-สถานที่ทางวัฒนธรรม 679 แห่ง-สถานที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม 25 แห่ง)

*ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ  เช่น
* กม.รัฐธรรมนูญ
-กม.รมน.แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตราไว้เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2550 /ปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน /ประกาศ รกจ.เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 /ให้ใช้แทน กม.รมน.(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2549  /ข้อสังเหตุ : ไม่ใข่ กม.รมน ฉบั้บปี 2540 /มี 15หมวด 1บท เฉพาะกาล  309 มาตรา /นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญํติแห่งชาติ ผู้รับสนองราชโองการ /ข้อสังเกตุ:ไม่ใช่ประธานรัฐสภา)
-หมวด1 บททั่วไป ม.1-7
-หมวด2 king ม.2-25  /ม.12 ประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรี / (รวม 1+18= 19คน)
-หมวด3 ส่วนที่1 บททั่วไป ม.26-29
            ส่วนที่2 ความเสมอภาค ม.30-31
            ส่วนที่3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ม.32-38
            ส่วนที่4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ม.39-40
            ส่วนที่5 สิทธิในทรัพย์สิน ม.41-42
            ส่วนที่6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ม.43-44
            ส่วนที่7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นชองบุคคลและสื่อมวลชน ม.45-48
            ส่วนที่8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ม.49-50
            ส่วนที่9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ม.51-55
            ส่วนที่10สิทธิในข้อมูลข่าวสารและร้องเรียน ม.56-62
            ส่วนที11เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม ม.63-65
            ส่วนที่12สิทธิชุมชน ม.66-67
            ส่วนที่13สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ม.68-69

-มาตรา57 ระบุ โครงการที่มีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน เช่น การผังเมือง การเวนคืนที่ดิน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง
 
-หมวด4 หน้าที่ของชนชาวไทย ม.70-74
-หมวด5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
            ส่วนที่1 บททั่วไป ม.75-76
            ส่วนที่2 แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ม.77
            ส่วนที่3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ม.78
            ส่วนที่4 แนวนโยบายด้านศาสนาสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรม ม.79-80
            ส่วนที่5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ม.81
            ส่วนที่6 แนงนโยบายด้านการต่างประเทศ ม.82
            ส่วนที่7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ม.83-84
            ส่วนที่8 แนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.85
            ส่วนที่9 แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ทรัพย์สินปัญญาและพลังงาน ม.86
            ส่วนที่10แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ม.87

-ข้อสังเกตุ: แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม กม.รมน.มี 9 ด้าน
-ครม.มีมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 เห็นชอบ แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 ประกาศใน รกจ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551
-แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 เป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
-EIA  (Environment Impact Assessment) /การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม /เกิดขึ้นครั้งแรกใน สหรัฐ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
-พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.3535  /มาตรา6 เรื่อง ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารจากราชการได้ เว้นแต่ข้อมูลที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับหรือเสี่ยงต่อความมั่นคง /พรบ.ช้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระบุว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานพิจารณาว่าข้อมูลส่วนไหนเปิดเผยได้

-หมวด6 รัฐสภา ส่วนที่1 บททั่วไป ม.88-92
                      ส่วนที่2 สภาผู้แทนราษฎร ม.93-110
                      ส่วนที่3 วุฒิสภา ม.111-121
                      ส่วนที่4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง ม.122-135
                      ส่วนที่5 บทประชุมร่วมกันของรัฐสภา ม.136-137
                      ส่วนที่6 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ม.138-141
                      ส่วนที่7 การตราพระราชบัญญัติ ม.142-153
                      ส่วนที่8 การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม.154-155
                      ส่วนที่9 การควบคุมกสรบริหารราชการแผ่นดิน ม.156-162
-หมวด7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ม.163-165
-หมวด8 การเงิน การคลังและงบประมาณ ม.166-170
-หมวด9 คณะรัฐมนตรี ม.171-196

-นายก รมต หนึ่งคนและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี / (ครม.รวมมี 1+35= 36 คน)
-โปรดเกล้าแต่งตั้ง นายก รมต(นายสมัคร สุนทรเวช)เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 /โปรดเกล้าแต่งตั้ง ครม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 /นายก รมน แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2551 / นายก รมต สมัครฯ แต่งตั้ง นายเตช บุนนาค รมว.ต่างประเทศ แทนนายนพดล ปัทมะ(ลาออก) และปรับ ครม ครั้งใหญ่ 2 สค 51
-รัฐบาลได้กำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ
  1.ระยะเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการในปีแรก
  2.ระยะการบริหาราชการ 4 ปี
-เลขาธิการ นายก รมต.คือ นายธีรพล นพรัมภา(ขรก.การเมือง) /เลขาธิการ ครม.คือ นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ(ขรก.พลเรือน)
-กรณี รมว.ตปท.(นายนพดล ปัทมะ) สส. 77 คน ยื่นต่อประธาน สว และ สส อีก 151คน ยื่นต่อประธาน สส ประเด็น แถลงการณ์ร่วม ไทย-กัมพูชา ขัดหรือแย้ง กม.รมน.มาตรา 190 /ศาล รมน.วินิจฉัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มติ 8ต่อ1 ขัด รมน.มาตรา 190 ต้องให้ผ่านสภาฯเห็นชอบ /มาตรา 275 การกระทำที่จงใจขัด กม.รมน.ให้มีการยื่นถอดถอนได้โดย รมต. หรือ ผู้ถูกยื่นถอดถอน จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว /สส 1 ใน4 หรือ 120 คน ตามมาตรา 270 ยื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภา  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 /รมว.ตปท.(นายนพดลฯยื่นลาออกจากตำแหน่ง 14 กค 2551) /ประธาน สว รับเอกสารที่ สส ยื่นถอดถอน ส่งต่อ ปปช. พิจารณาวินิจฉัย ถ้าคดีมีมูล(ยุติ) /ปปช. ส่งกลับ ประชุม สว มติ 3 ใน 5 หรือ 90 คนเพิกถอด
-กรณี รมว.ตปท(นายนพดลฯ) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการละเว้นการปฏิบัติ /มาตรา119 เรื่อง การกระทำตกไปอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐ ตปท. /มาตรา120 ผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำเพื่อประโยชน์รัฐ ตปท /โทษ จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 10 ถึง20ปี
-รมว.ตปท นายนพดลฯ ลาออก แต่งตั้ง นายเตช บุนนาค(คนนอกไม่ใช่ สส ) เป็น รมว.ตปท แทน
-กรณี รมว.สธ.(นายไชยา สะสมทรัพย์) สว. 36 คน ยื่นต่อประธาน สว ขอให้ ศษล รมน.วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็น รมต.มาตรา182 /มาตรา269 กรณี ปปช.วินิจฉัย ภรรยา รมต.ถือหุ้นเกิน 5 %เป็นการขัดกับ พรบ.การจัดการหุ่นส่วนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 /ศาล รมน.ตัดสินเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 สิ้นสุดการเป็น รมต. 30 วันตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ส่วนผลปฎิบัติระหว่างดำรงตำแหน่งไม่มีผลกระทบ
-ปรับ ครม 2 สค 51 นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็น รมว พานิชย์ แทน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ซึ่งไปเป็น รมว อุตาสหกรรม / รมว สาธารณะสุข คนปัจจุบัน คือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
 
-หมวด10 ศาล   ส่วนที่1 บททั่วไป ม.197-203
                      ส่วนที่2 ศาลรัฐธรรมนูญ ม.204-217 ปร
                      ส่วนที่3 ศาลยุติธรรม ม.218-222  
                      ส่วนที่4 ศาลปกครอง ม.223-227
                      ส่วนที่5 ศาลทหาร ม.228

-ประธานศาล รมน. คือ นายชัข ชลวร /เลขาธิการ สนง.ศาล รมน. คือ นายไพบูรย์ วราหะไพฑูรย์
-ประธานศาลฎีกา คือนายวิรัช ลิ้มวิชัย
-ประธานศาลปกครองสูงสุด คือ นายอักขราทร จุฬารัตน์
-กรณีนายยงยุทธ ติยะไพรัช(อดตีประธานรัฐสภา)และน.ส.ละออง ติยะไพรัช /กกต.เป็นโจทย์ ยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้ง เรื่อง ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและเลือกตั้งใหม่ /การกระทำฝ่าฝืน พรบ.ประกอบ รมน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่ง สว.พ.ศ.2550 มาตรา 53 และ การกระทำดังกล่าวมีผลทำให้การเลือกตั้ง สส. มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม /จึงต้องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายยงยุทธ มีกำหนด 5ปี /และให้มีการเลือกตั้ง สส.ใหม่แทน น.ส.ละอองฯ ตามบทบัญญัติฯ มาตรา 111
-ครม.อนุมัติการเลือกตั้ง เขต3 เชียงราย /เลื่อน สส.บัญชีรายฃื่อในระบบสัดส่วนแทน นายยงยุทธฯ คือ นายถาวรฯ
-ประเด็นขอแก้ไข กม.รมน ที่ปรากฎต่อสาธารณะ มาตรา 237 กรณี สส ที่เป็น กก กระทำการฯ ยุบพรรคได้ และ มาตรา 309 ในบทเฉพาะการ

-หมวด11 ส่วนที่ 1 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
              1.คณะกรรมการเลือกตั้ง ม.229-241
              2.ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา ม.242-245
              3.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ม.246-251
              4.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ม.252-254
              ส่วนที่2  องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
                          1.องค์กรอัยการ ม.255
                          2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ม.256-257
                          3.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ม.258

-องค์กรตาม กม.รมน. มี 4 องค์กร /องค์กรอื่นตาม กม.รมน.มี 3 องค์กร
-กกต. ประกอบด้วย ประธาน 1+กก อื่นอีก 4 คน รวม 5 คน วาระ 7 ปี วาระเดียว
-กกต. ประกอบด้วย 1.นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ (ประธานและนายทะเบียนพรรคการเมือง)
                           2.นายประพันธ์ นัยโกวิท (ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้ง)
                           3.นางสดศรี สัตยธรรม (ด้านกิจการพรรคการเมือง)
                           4.นายสมชัย จึงประเสริฐ (ด้านกิจการสืบสวนและวินิจฉัย)
                           5.นายสุเมธ อุปนิสากร (ด้านกิจการมีส่วนร่วม)
-เลขาธิการ กกต.(ไม่ใช่ 5 เสือ กกต.) คือ นายสุทธิพล ทวีชัยการ
-ผู้ตรวจการฯ มี 3 คน  วาระ 6 ปี วาระเดียว /เลขาธิการ สนง.ผู้ตรวจการฯ คือ นายศรีราชา เจริญพาณิช /Ombudsman มาจากภาษา สวีดิช แปลว่า ผู้แทน หรือ ผู้รับมอบอำนาจในการตรวจการ /ปท.แรกที่มีผู้ตรวจการฯ สวีเดน
-พรบ.ประกอบ รมน.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 /มี นายพิเชต สุนทรพิพิธ เป็น ผู้ตรวจการฯ(คนแรก) -นายปราโมกย์ โชติมงคล เป็นเลขาการ สนง.ผู้ตรวจการฯคนแรก /สนง.ผู้ตรวจการฯ จัดตั้งเมื่อ 12 เมษายน 2543
-ผู้ตรวจการฯ(ชุดปัจจุบัน) มี 3 คน 1.นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันท์(ครบวาระ อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก)                                             2.นายปราโมทย์ โชติมงคล
                                            3.พลเอกธีรเดช มีเพียว
-กก.สรรหา ผู้ตรวจการฯ มี 7 คน /คัดเลือกเหลือ 1 คน ต้องใช้มติ 2 ใน 3 คือ 5 เสียงใน 7คน
-ผู้ตรวจการฯ คนล่าสุดแทน นายพูลทรัพย์ฯ คือ  (นางผานิต นิติพันธ์ประภาส)
-ประธาน ปปช. (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ)
-ปปช. ประกอบด้วย ประธาน 1+กก อื่นอีก 8 คน รวม 9 คน วาระ 9 ปี วาระเดียว
-คตง. ประกอบด้วย ประธาน 1+กก อื่นอีก 6 คน รวม 7 คน วาระ 6 ปี วาระเดียว /ให้มี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็น ผบ.ขึ้นตรงกับ ประธาน คตง.
-คณะกก.สิทธิฯ ประกอบด้วย ประธาน 1+กก อื่นอีก 6 คน รวม 7 คน วาระ 6 ปี วาระเดียว 
-สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /มีชื่อภาษาอังกฤษว่า NESAC : National Economic and Social Advisory Counsil /ประธานสภาที่ปรึกษา ศก และ สค แห่งชาติ ชุดที่1 ปี 2544-2547 คือ นายอนันท์ ปันยารชุน  ชุดที่2 ปี 2548-2550 คือ นายโคทม อารียา
-สภาพัฒน์ : สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี / สศช.มี กก 15 คน เลขาธิการ สศช.คือ นายอำพล กิตติอำพน / คณะกก.สศช. ใน 15 คน มี นายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน และ กก ที่น่าสนใจ / นายปรีชา วัชราภัย  (เลขาธิการ ก.พ.) / นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ (ผอ.สนง.งป) / นางธารา วัฒนเกศ (ผู้ว่า ธปท) / นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม จบ ป.4และเรียน กศน.มัธยม ได้ ป.ตรี+โท กิตติมศักดิ์
-สภาพัฒน์ : สศช. (NESDB : National Economic and Social Development Board) 

-หมวด12 การตรวจสอบการใชอำนาจ
              ส่วนที่1 การตรวจสอบทรัพย์สิน ม.259-264
              ส่วนที่2 การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ม.265-269
              ส่วนที่3 การถอดถอนจากตำแหน่ง ม.270-274
              ส่วนที่4 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ม.275-278

-มาตรา275 การกระทำที่จงใจขัด กม.รมน. ให้มีการยื่นถอดถอนได้โดย รมต. หรือผู้ถูกยื่นถอดถอน จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
-กรณี นายวัฒนา อัศวเหม สส.สมุทรปราการ /พรบ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ระบุไว้ชัดเจนว่า การอ่านคำพิพากษาจะต้องนั่งพิจารณาครบองค์คณะทั้ง 9 คน /อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ ฟ้องนายวัฒนาฯ อดีต รมช.มท /ความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ใช้อำนาจข่มขู่ให้ผู้อื่นร่วมออกโฉนดที่ดิน 1900 ไร่ ทับที่ของสาธารณะประโยชน์ และที่เทขยะมูลฝอย เพื่อก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
-กรณี อดีต รมว.สธ.(นายรักเกียรติ สุขธนะ) สส.อุดรฯ ปปช.ชี้มูลความผิด /ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ ในสมัยดำรงตำแหน่ง รมว.สธ. 15 พย 2540-15 กย 2541 /19 กย 2546 ศาลฏีกา มีคำพิพาทษาเมื่อ 28 ตค 2546 ให้จำคุกเป็นเวลา 15 ปี(ขณะติดคุก และเป็นคดีคล้ายนายวัฒนาฯที่โดน)

-หมวด13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ม.279-280
-หมวด14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ม.281-290
-หมวด15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ม.291

-สส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนฯ (หรือ)
 สส.และ สว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้ง2สภา (หรือ)
 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ตาม กม.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

-บทเฉพาะกาล ม.292-309          
        * กม.ระเบียบ ขรก พลเรือน
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ(รมภ. : ราชมิตราภรณ์)
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
ชั้นสายสะพาย

 มปช. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 มวม. มหาวชิรมงกุฎ
  ปช. ปรถมาภรณ์ช้างเผือก
  มช. ปรมาภรณ์มงกุฏไทย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 ทช.  ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
 ทม.  ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
 ตช.  ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 ตม.  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 จช.  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 จต. จัตรถาภรณ์มงกุฎไทย
 บช. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 บม. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
รทช.เหรียญทองช้างเผือก
รทม.เหรียญทองมงกุฎไทย
รงช. เหรียญเงินช้างเผือก
รงม. เหรียญเงินมงกุฎไทย
-ผช.ผญบ+แพทย์ฯ+สารวัตรฯ+กก.สภา ต+ผู้ทรงคุณวุฒิ เริ่มขอชั้น ร.ง.ม สูงสุดได้ ร.ท.ช
-ผญบ เริ่มขอชั้น ร.ง.ม. สูงสุดได้ บ.ช
-กำนัน เริ่มขอชั้น ร.ท.ม  สูงสุดได้ จ.ช
-ขรก ขอตั้งแต่ชั้น บ.ม ขึ้นไป /ขรก จบปริญญาตรีหรือชั้นสัญญาบัตร เริ่มขอชั้น จ.ต ขึ้นไป     
-เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ (เหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ /เหรียญชัยสมรภูมิ /เหรียญปราบฮ่อ -เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น1-ชั้น2 ประเภท1-ชั้น2 ประเภท2) /เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ)
-เหรียญบำเหน็จในราชการ (เหรียญดุษฎีมาลาเข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา /เหรียญราชการชายแดน /เหรียญจักรมาลา /เหรียญจักรพรรดิมาลา /เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้น1-ขั้น2-ขั้น3)
-เหรียญกาชาดสรรเสริญ (เหรียญกาชาดสรรเสริญชั้น1-ชั้น2-ชั้น3)

-กพร.(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) /มี 14คน ประธานคนปัจจุบัน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายก รมต ที่ นายก รมต มอบหมาย เป็นประธาน+นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธาน+เลขาธิการ กพร.คือ (ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2546-2550 (5ปี) เก่า(ดูส่วนที่ 2 ประกอบ ฉบับใหม่)
-แผนปฎิบัติราชการ 4ปี มี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
                                      1.พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
                                      2.ปรับบทบาทภารกิจและขนาดของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม
                                      3.ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูง
                                      4.เปิดระบบราชการสู่กระบวนการ ปชต.
                                      5.เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีความเป็นเลิศ
        * กม.ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
คำสั่งทางปกครองทั่วไป
      “กฎ” กับ “คำสั่งทางปกครอง” มีความแตกต่างกัน โดย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งได้นิยามคำว่า “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่น ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
      ส่วน “คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรองและการรับจดทะเบียน 
      หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า คำสั่งทางปกครอง ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “คำสั่งทางปกครอง” ตามความหมาย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ข้างต้น กับ “คำสั่งทางปกครองทั่วไป”
คำสั่งทางปกครองทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไร และมีผลต่อการฟ้องคดีปกครองหรือไม่ มาติดตามคดีนี้กันครับ
      ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการได้ยื่นฟ้องหน่วยงานที่ตนสังกัดว่า ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสอบแข่งขันแต่กลับออกประกาศให้มีการประเมินผลงานด้วย อีกทั้งยังประกาศคุณสมบัติผู้เข้ารับสมัครสอบต้องดำรงตำแหน่งระดับ 5 อย่างน้อย 1 ปี และมีขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,390 บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติ สร้างขั้นตอนและความยุ่งยากแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ประกาศดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด 
      ผู้ฟ้องคดีจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศรับสมัครที่ตนเห็นว่าไม่เป็นธรรม
      ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว หน่วยงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ควบคุมดูแลข้าราชการในสังกัด  และประกาศดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบและวิธีการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
      แม้ว่าประกาศรับสมัครจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นการเฉพาะเจาะจง คือใช้บังคับกับการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นกฎ แต่มีลักษณะเป็น “คำสั่งทางปกครองทั่วไป” ซึ่งแตกต่างจาก “คำสั่งทางปกครอง” ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่มีลักษณะมุ่งสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี และสามารถระบุตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้รับคำสั่งได้อย่างแน่นอน
      เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าข้อกำหนดในประกาศรับสมัครทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าสมัครสอบแข่งขันได้ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นความจำนงขอสมัครสอบ แต่ได้รับแจ้งว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากประกาศซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
      ในเมื่อประกาศดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งมิได้เจาะจงใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ ฉะนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำต้องอุทธรณ์ร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวก่อนยื่นฟ้องคดีเช่นคำสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
      ประกอบคำสั่งทางปกครองทั่วไปโดยสภาพไม่อยู่ในบังคับที่หน่วยงานจะต้องระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับการยื่นฟ้องคดีไว้ในประกาศด้วย เพราะการระบุดังกล่าวมุ่งใช้บังคับกับคำสั่งทางปกครองที่โดยสภาพต้องแจ้งให้ผู้รับคำสั่งทางปกครองทราบเป็นรายบุคคล ฉะนั้นแม้หน่วยงานจะไม่ได้แจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับการยื่นฟ้องคดีไว้ในคำสั่งก็ตาม ก็ไม่ทำให้อายุความในการฟ้องคดีขยายออกเป็น 1 ปี เหมือนกรณีคำสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
      เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดี คือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว  ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้  (คำสั่งที่ 177/2551)
      หลักที่ได้จากอุทาหรณ์นี้มี 2 ประการ คือ ถ้าเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องได้เลยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยมิจำต้องอุทธรณ์ร้องทุกข์คำสั่งนั้นก่อน และแม้ผู้ออกคำสั่งจะไม่ได้แจ้งวิธีการยื่นคำฟ้อง และระยะเวลาการยื่นฟ้องคดี ก็หาได้ทำให้อายุความการฟ้องคดีขยายออกเป็น 1 ปีไม่
        - กม.ว่าด้วยความผิดทางละเมิด
        - กม.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 * พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
-ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 /กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
-แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกรมการปกครอง /มีวัตถุประสงค์ : เป็นแผนขับเคลื่อนการบริหารราชการระยะ 1ปี-ภายใต้กรอบภารกิจของ ปค-ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ-ใช้ติดตามประเมินผลงานในปีงบประมาณ 2551
 *ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 -นส.ราชการภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ประเภท /นส.ที่ลงชื่อ(First Note)ได้แก่ นส.ที่เป็นแบบพิธีการ+ไม่เป็นแบบพิธีการ+หนังสือกลาง และ นส.ที่มิต้องลงชื่อ(Third Note)ได้แก่ บันทึกช่วยจำ+บันทึก
-ลักษณะของวิธีการบันทึกจำแนกได้เป็น
5 ประเภท บันทึกย่อเรื่อง+บันทึกรายงาน+บันทึกความเห็น+บันทึกสั่งการ+บันทึกติดต่อ
-คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย /(พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า)-คำขึ้นต้น
:ขอประทานกราบทูล(ออกนาม)ทราบฝ่าพระบาท-สรรพนา:ใต้ฝ่าพระบาท+ข้าพระพุทธเจ้า-คำลงท้าย:ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด /(พระเจ้าวรวงศ์เธอ)-กราบทูล(ออกพระนาม)ทราบฝ่าพระบาท-ฝ่าพระบาท+เกล้ากระหม่อม(ช)หรือเกล้ากระหม่อมฉัน(ญ)-ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด /(พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า)-ทูล(ออกพระนาม)-ฝ่าพระบาท+กระหม่อม(ช)หรือหม่อมฉัน(ญ)-แล้วแต่จะโปรด /(สมเด็จพระสังฆราช)-กราบทูล-ฝ่าพระบาท+เกล้ากระหม่อม(ช)หรือเกล้ากระหม่อมฉัน(ญ) /(นายกฯ+ประธานฯ)-กราบเรียน-ข้าพเจ้า,กระผม,ดิฉัน,ท่าน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
-รหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการ นร(สำนักนายกรัฐมนตรี)-มท(มหาดไทย)-สผ(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)-ตร(ตราด)-ตง(ตรัง)-สส(สมุทรสงคราม)-สค(สมุทรสาคร)
-ตราครุฑ มี
2 ขนาด(3+1.5 ซม) /มาตรฐานซอง 4 ขนาด /นส.ที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็น 3ประเภท ด่วนที่สุด(ปฎิบัติทันที่ที่ได้รับ นส.)-ด่วนมาก(ให้ จนท ปฎิบัติโดยเร็ว)-ด่วน(ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ) /นส.ปชส มี 3ชนิด(ประกาศ-แถลงการณ์-ข่าว) /นส สั่งการ มี 3ชนิด(คำสั่ง-ระเบียบ-ข้อบังคับ)
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.
2526 บังคับใช้ 1 มิย 2526

* ระเบียบเกี่ยวกับงานงบประมาณ
-GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Managemant Information System /ระบบบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
-E-Auction คือ การจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ /ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการปกครอง จดทะเบียน(ตั้งขึ้น) เมื่อ 23 มกราคม 2506
    

*ความรู้เกี่ยวกับ กม.ทั่วไป กม.อาญา-แพ่ง กม.วิ อาญา-แพ่ง
-พรบ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ 2 มิถุนายน 2551 /โทษปรับสูงสุด 1,000.000 บาท
-กม.เมาแล้วขับถูกจับปรับแน่นอน ของกรมการขนส่ง มีผลบังคับใช้ 8 พฤษภาคม 2551 โทษปรับตั้งแต่ 400-1,000บาท
-มีเลื่อยยนต์ไว้ในครอบครองโดยมิชอบด้วย กม.มีโทษปรับ 100,000 บาท

-เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ คุณพรทิพย์ จาละ

*ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ 
*ความรู้ในหลักวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการแนวใหม่ 

-กลุ่มนัก รปศ -James W Fesler(ระบบราชการมีขนาดใหญ่ เป็นสาธารณะ) –Felix A Nigro and Lloyd G Nigro(แยกฝ่ายบริหาร-ฝ่ายนิติบัญญัติ-ฝ่ายตุลาการ) –Nicholas Henry(รปศ วิวัฒนาการ ห้าพาราได –Vincent Ostrom(ทฤษฎีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย)
-Woodrow Wilson บิดา รปศ เขียน The Study of Administration /Frank J Goodnow เขียน Polities and Administration(การเมืองเรื่องนโยบาย การบริหารเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย
-Max Weber(การจัดองค์การแบบระบบราชการ) /รูปแบบการใช้อำนาจ 3รูปแบบ(แบบเฉพาะตัว-charismatic domination+แบบประเพณีนิยม-tradition domination+แบบใช้อำนาจตามกฎหมาย-legal omination)
-
Frederick ATaylor เขียน วิทยาศาสตร์การจัดการ(scientific management)
-Henri Fayol การบริหารหมายถึง การคาดคะเน-การวางแผน-การจัดองค์การ-การสั่งการ-การประสานงาน-และการควบคุม) /เอกภาพของสายการบังคับบัญชา(unity of command)
-Luther H Gulick และ Lyndall Urwick เขียน Papers on the Science of Administration การประสานงานโดยผูกมัดทางใจ /หลักการจัดโครงสร้าง(span of control-หลักขอบข่ายการควบคุม+unity of command-หลักเอกภาพการควบคุม+ principle of homogeneity-หลักความกลมกลืน) /POSDCORB
-Abraham H Maslow  ทฤษฎีลำดับชั้นของความต้องการ(Hierachy of Needs) 1.ความต้องการทางกายภาพ 2.ความต้องการทางด้านความปลอดภัย 3.ความต้องการที่ผูกพันในสังคม 4.ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่องในสังคม 5.ความต้องการที่จะประจักษ์ตน
-วิธีจูงใจคนงาน วิธีดังเดิม Theory X /ยกย่องศักดิ์ศรีของมนุษญ์ Theory Y ของ McGregor
-Thomas R Dye รูปแบบการกำหนดนโยบาย 7รูปแบบ(รูปแบบผู้นำ-รูปแบบกลุ่ม-รูปแบบสถาบัน-รูปแบบระบบ-รูปแบบกระบวนการ-รูปแบบเหตุผล-รูปแบบค่อยเป็นค่อยไป)


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 




โรคงานรัดตัว

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ นักปกครอง
แปรงฟันกันโรค หัวใจ ปล่อยปากฟันสกปรกเท่ากับ ท้าทายโรค
ลาด้วยตา
เกิดอะไรขึ้นในฤดูหนาว
ABC
วิธีรับมือกับนิสัย ′ขี้กังวล′
“ธรรมศาสตร์” ตั้งศูนย์ออสเตรเลียศึกษาแห่งประเทศไทย
เตรียมสอบปลัดอำเภอ02



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com