ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คุณจุฑามาศ เอกเผ่าพันธุ์
   
 คุณจุฑามาศ  เอกเผ่าพันธุ์

      "สาวมาศ"  จากออมสิน  ท่านชอบเจรจาและเป็นมิตรกับเพื่อนทุกคน  ยามเรียนมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต  สมฐานะ  จบแล้งคงก้าวไว...ถึงอย่างไรก็อย่าลืม  กระเป๋าออมสินนะ....ไม่เอาหมูออมสิน

           สิ่งที่ฝาก    สามัคคี  คือพลัง

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนก  ระดับ 9
วันเกิด         อาทิตย์ที่  10   กรกฎาคม   2498
ภูมิลำเนา      อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ที่ทำงาน   โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน  ถนนพหลโยธิน  แขวงสะพานควาย     เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทร          0-2279-0060 - 75  ต่อ  129
 
   
   

 
CU MPA C3 กลุ่ม 2

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
พล.ต.อ.ชัขวาลย์ สุขสมจิตร์
พล.ต.ท.สุวีระ ทรงเมตตา
นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม
พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธ์
พล.ท.กฤษพงศ์ แก้วจินดา
ดร.ม.ล. ปริญญา จรูญโรจน์
นายไกรลาศ รัตนโอฬาร
พ.ต.อ.เสนาะ อ่อนศรี
พ.อ.เปรมชัย สโรบล
คุณสุชาดา กรวิทยาศิลป
นายลิขิต โศภารักษ์
พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
ร.อ.ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร
พ.ต.อ.ประพนธ์ แกลโกศล
พ.ต.ต.อุดม สุวรรณเวชทิพย์
นายชวลิต จันทร์นฤมล
นายเจต(เจนศักดา) เชษฐพสุธาดล(ภูมิบริรักษ์)
นายประเสริฐ ภูริพันธุ์ภิญโญ
นายเกรียงไกร เจียมบุญศรี
นายสุรชาติ จันทวัชรากร
พ.ต.ท.หญิง นวลรัตน์ สุมน
นพ.เจษฎา พิชัยจุมพล
นายชัตรชัย ทองมี
คุณดวงใจ อินทบุหรั่น
นายสุชาติ หลิมรัตน์
นายสุวฤทธิ์ เดชยฤทธิ์
คุณวิไล เลิศวิวัฒน์กุล
คุณฉัณทิพย์ จำเดิมเผด็จศึก
คุณวารุณี ธนวัฒน์ชัย
นายชวินทร์ มะลังพันธ์
คุณพรรณิภา อาษาภา
คุณโสมสุรางค์ อารยะศาสตร์
คุณพิมลลักษณ์ แย้มแฉ่ง
คุณอัจฉรา สุนทรอภิชาติ
คุณนพวรรณ เที่ยงตรง
นายสันติ เต็มแสวงเลิศ
คุณนฤมล ชานวาทิก
คุณพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย
นายสุชิน เด่นจักรวาล
คุณญาณี ศรีแสน
คุณสุรัสวดี สุวรรณโอษฐ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com