ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เช็คราคา.คอม


คุณจุฑามาศ เอกเผ่าพันธุ์
   
 คุณจุฑามาศ  เอกเผ่าพันธุ์

      "สาวมาศ"  จากออมสิน  ท่านชอบเจรจาและเป็นมิตรกับเพื่อนทุกคน  ยามเรียนมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต  สมฐานะ  จบแล้งคงก้าวไว...ถึงอย่างไรก็อย่าลืม  กระเป๋าออมสินนะ....ไม่เอาหมูออมสิน

           สิ่งที่ฝาก    สามัคคี  คือพลัง

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนก  ระดับ 9
วันเกิด         อาทิตย์ที่  10   กรกฎาคม   2498
ภูมิลำเนา      อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ที่ทำงาน   โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน  ถนนพหลโยธิน  แขวงสะพานควาย     เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทร          0-2279-0060 - 75  ต่อ  129
 
   
   

 
CU MPA C3 กลุ่ม 2

พล.ต.อ.ชัขวาลย์ สุขสมจิตร์
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
พล.ต.ท.สุวีระ ทรงเมตตา
นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม
นายสุรชาติ จันทวัชรากร
นายชัตรชัย ทองมี
ดร.ม.ล. ปริญญา จรูญโรจน์
คุณดวงใจ อินทบุหรั่น
คุณสุชาดา กรวิทยาศิลป
คุณวิไล เลิศวิวัฒน์กุล
คุณวารุณี ธนวัฒน์ชัย
คุณพรรณิภา อาษาภา
คุณอัจฉรา สุนทรอภิชาติ
คุณญาณี ศรีแสน
นายไกรลาศ รัตนโอฬาร
นายประเสริฐ ภูริพันธุ์ภิญโญ
นายเจต(เจนศักดา) เชษฐพสุธาดล(ภูมิบริรักษ์)
พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธ์
พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
พล.ท.กฤษพงศ์ แก้วจินดา
พ.ต.อ.เสนาะ อ่อนศรี
พ.อ.เปรมชัย สโรบล
พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
นายลิขิต โศภารักษ์
ร.อ.ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร
พ.ต.ต.อุดม สุวรรณเวชทิพย์
พ.ต.อ.ประพนธ์ แกลโกศล
นายชวลิต จันทร์นฤมล
นายเกรียงไกร เจียมบุญศรี
นพ.เจษฎา พิชัยจุมพล
พ.ต.ท.หญิง นวลรัตน์ สุมน
นายสุชาติ หลิมรัตน์
นายสุวฤทธิ์ เดชยฤทธิ์
คุณฉัณทิพย์ จำเดิมเผด็จศึก
นายชวินทร์ มะลังพันธ์
คุณพิมลลักษณ์ แย้มแฉ่ง
คุณโสมสุรางค์ อารยะศาสตร์
คุณนพวรรณ เที่ยงตรง
คุณพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย
นายสันติ เต็มแสวงเลิศ
คุณนฤมล ชานวาทิก
นายสุชิน เด่นจักรวาล
คุณสุรัสวดี สุวรรณโอษฐ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com