ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายชื่อ นายอำเภอ จว ก - ช

 รายชื่อ  นายอำเภอ  ทั่วประเทศ

ข้อมูล  ตั้งแต่ปี มกราคม 2555  ถึง   ปัจจุบัน

 

ลำดับ

 

ชื่อ – สกุล

อำเภอ

จังหวัด

หมายเหตุ

1

นายมานะ จรุงเกียรติขจร

เมือง(สูง)

กระบี่

 

2

นายบุญพาส รักนุ้ย

อ่าวลึก(สูง)

 

3

นายอินทรพล สุทธิวิริยะ

ปลายพระยา

 

 

4

นายวิโรจน์ สุวรรณวงศ์

เขาพนม

 

 

5

นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์

คลองท่อม

 

 58

6

นายสุริยัน ณรงค์กูล

เกาะลันตา

 

 

7

นายเกริกไกร สงธานี

ลำทับ

 

 

8

ว่าที่ รต วิกรม จากที่

เหนือคลอง

 

 

9

นายศรัทธา คชพลายุกต์

เมือง (สูง)

กาญจนบุรี

 

10

นายวิบูลย์ ปั้นศิริ

ท่าม่วง (สูง)

 

 

11

นาย

ท่ามะกา (สูง)

 

 

12

นายวิระ ทองวิจิตร

พนมทวน(สูง)

 

 

13

นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง

บ่อพลอย(สูง)

 

14

นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช

ไทรโยค(สูง)

 

58

15

นายจำรัส กังน้อย

ทองผาภูมิ(สูง)

 

 

16

นายชาธิป รุจนเสรี

สังขละบุรี(สูง)

 

 

17

นายเสรี อยู่คง

ศรีสวัสดิ์

 

59

18

นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์

เลาขวัญ

 

 

19

นายชาญ เสมสวัสดิ์

ด่านมะขามเตี้ย

 

 

20

นายวุฒิกร สุขีนัย

หนองปรือ

 

 

21

ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์

ห้วยกระเจา

 

 

22

นาย

เมือง (สูง)

กาฬสิทธุ์

23

นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์

ยางตลาด(สูง)

 

 58

24

นายกนก ศรีวิชัยนนท์

สามชัย

 

 

25

นายธนูสินธ์ ไชยสิริ

กมาลาไสย(สูง)

 

 

26

นายดาระใน ยี่ภู่

นาคู

 

 

27

นายสมเจตน์ เต็งมงคล

สหัสขันธ์

 

 

28

นาย

กุฉินารายณ์(สูง)

 

29

นายวิโรจน์ อินสว่าง

ดอนจาน

 

 

30

นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ

ท่าคันโท

 

 

31

นาย

สมเด็จ(สูง)

32

นายรณชิต พุทธลา

เขาวง

 

 

33

นายวัลลภ ประวัติวงค์

ห้วยเม็ก

 

 

34

ว่าที่ รต ทรงพล แป้นแก้ว

คำม่วง

 

71

35

นายสานิตย์ เกริกสกุล

หนองกุงศรี(สูง)

 

 

36

นายเกรียงไกร กิริวรรณา

ฆ้องชัย

 

 

37

นายประยงค์ จันทเต็ง

นามน

 

 

38

นายสมเกียรติ ดวงมณี

ห้วยผึ้ง

 

 

39

นายพลานุภาพ คำแพทย์

ร่องคำ

 

 

40

นายธวัชชัย เกตุพันธุ์

เมือง (สูง)

กำแพงเพชร

 

41

นายจรัส ศรีมูล

พรานกระต่าย(สูง)

 

 

42

นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ

บึงสามัคคี

 

 

43

นายเทวัญ หุตะเสวี

คลองขลุง (สูง)

 

 

44

นายสุรชัย มณีประกร

ขานุวรลักษบุรี(สูง)

 

45

นายนพรัตน์ รัตนพานิช

โกสัมพีนคร

 

63+1

46

นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง

ไทรงาม

 

 

47

นายธีรพล ประเสริฐกุล

ลานกระบือ

 

58

48

นาย

คลองลาน(สูง)

 

 

49

นายไพบูลย์  โรจนวิชานนท์

ปางศิลาทอง

 

58

50

นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย

ทรายทองวัฒนา

 

 

51

นายปิยิน ตลับนาค

เมือง  (สูง)

ขอนแก่น

52

นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์

เวียงเก่า

 

 

53

นาย

บ้านไผ่ (สูง)

 

59

54

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช

พล (สูง)

 

 

55

นาย

น้ำพอง(สูง)

 

56

นายอาทิตย์  นพคุณวงศ์

ชุมแพ (สูง)

 

58

57

นายเฉลิมชัย ชละธาร

ภูเวียง(สูง)

 

 

58

นายศุภชัย ลีเขาสูง

โนนศิลา

 

 

59

นายพิพัฒน์ คันธา

มัญจาคีรี

 

 

60

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์

หนองเรือ(สูง)

 

 

61

นายยุทธพร พิรุณสาร

ชำสูง

 

 

62

นางนิภา สุวรรณสุจริต

กระนวน(สูง)

 

58

63

นายธวัชชัย รอดงาม

หนองสองห้อง(สูง)

 

 

64

นาย

โคกโพธิ์ไชย

 


65

นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์

ชนบท

 

 

66

นายสาธิต ทองศรี

สีชมพู(สูง)

 

 

67

นายสุรศักดิ์ วัฒนอุดมชัย

หนองนาคำ

 

61

68

นายกรณ์ มาตย์นอก

แวงน้อย

 

 

69

นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์

อุบลรัตน์

 

 

70

นายครรชิต ดีหนองยาง

บ้านแฮด

 

 

71

นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ

บ้านฝาง

 

 

72

นายพันธ์เทพ เสาโกศล

เขาสวนกวาง

 

 

73

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล

พระยืน

 

 

74

นายวีระเดช วิภูษาภรณ์

แวงใหญ่

 

 

75

นายณัฐวุฒิ  ถุนนอก

เปือยน้อย

 

 

76

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์

ภูผาม่าน

 

 

77

นายโสภณ เนื่องจำนงค์

เมือง (สูง)

จันทบุรี

58

78

นายสมชาย ลี้วงสกร

ท่าใหม่(สูง)

 

 

79

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา

เขาคิชฌกูฎ

 

 

80

นายนิติ วิวัฒน์วานิช

แหลมสิงห์

 

72

81

นายมนตรี เกตุวิจิตร

มะขาม

 

 

82

นายชััยชาญ พูลผล

ขลุง (สูง)

 

 

83

นายศิรัษฎ์ ประสพเนตร

โป่งน้ำร้อน

 

 

84

นายพิเนตร เลิศเขมทัต

สอยดาว

 

 

85

นายวิวัฒน์ สุภาพ

แก่งหางแมว

 

 

86

เรือโท ศตวรรษ อนันตกุล

นายายอาม(สูง)

 

 

87

นาย

เมือง (สูง)

ฉะเชิงเทรา

88

นายพรเลิศ โชคชัย

บางคล้า (สูง)

 

 

89

นาย

บางน้ำเปรี้ยว(สูง)

 


90

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ

คลองเขื่อน

 

 

91

นายสัญชัย ขจรเวหาศน์

บางปะกง (สูง)

 

92

นายประโยชน์ เลี่ยวสมบูรณ์

บ้านโพธิ์

 

58

93

นายสมศักดิ์ ทองกัญชร

พนมสารคาม(สูง)

 

 

94

นางวราภรณ์ ศิริวงศ์

สนามชัยเขต

 

66

95

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช

แปลงยาว

 

 

96

นายชิดชนก ทับแสง

ราชสาส์น

 

58

97

นายธีระ พรชูตรง

ท่าตะเกียบ

 

 

98

นายเลอสันต์ ศศิพงษ์

เมือง  (สูง)

ชลบุรี

58

99

นายชาคร กัญจนวัตตะ

พนัสนิคม(สูง)

 

 

100

นายอภิสิทธิ์  ธีรภูวฤทธิ์

พานทอง(สูง)

 

58

101

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร

เกาะจันทร์

 

 

102

นาย

บ้านบึง (สูง)

 

 

103

นาย

ศรีราชา (สูง)

 

104

นาย

บางละมุง (สูง)

 

 

105

นาย

สัตหีบ (สูง)

 

106

นายบัณฑิต นันทนาพรชัย

หนองใหญ่

 

58

107

นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน

บ่อทอง

 

 

108

นายณรงค์ เทพเสนา

เกาะสีชัง

 

 

109

นาย

เมือง (สูง)

ชัยนาท

 

110

นายบรรพต จันทร์เฉลียว

มโนรมย์

 

 

111

 

นายสาธิเดช ชูอำนาจ

 

วัดสิงห์

 

112

นายประภาส วันเดีย

สรรพยา

 

 

113

นายศิลปชัย คำสวัสดิ์

สรรคบุรี(สูง)

 

58

114

นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล

หนองมะโมง

 

 

115

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา

หันคา

 

 

116

นายวิฑูรย์ สิรินุกุล

เนินขาม

 

 

117

นาย

เมือง (สูง)

ชัยภูมิ

118

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล

คอนสวรรค์

 

 

119

นายมนต์ณัฐ คำสวัสดิ์

แก้งคร้อ(สูง)

 

58

120

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย

บ้านแท่น

 

 

121

นายทวีพล ปัญญาวัฒนา

ภูเขียว (สูง)

 

58

122

นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว

เกษตรสมบูรณ์(สูง)

 

123

นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์

ซับใหญ่

 

 

124

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน

คอนสาร

 

 

125

นายอภิเทพ กมลเวชช์

หนองบัวแดง(สูง)

 

 

126

นายธานี สินประสงค์

บ้านเขว้า

 

59

127

นายสรกฤช ชื่นจิตต์

จัตุรัส(สูง)

 

58

128

นายอภิวัฒน์ จันทรมณี

บำเหน็จณรงค์

 

58

129

นายศรีชัย ตัณทะโสภณ

เทพสถิต

 

 

130

นายทัพพ์ประเสริฐ ชัยโฉม

หนองบัวระเหว

 

 

131

นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม

ภักดีชุมพล

 

 

132

นายปรีดี กุดหอม

เนินสง่า

 

60

133

นายประจินต์ ธารศิร

เมือง (สูง)

ชุมพร

 

134

นายชุมพล สุขใส

หลังสวน (สูง)

 

 

135

นายกิตติ แสงประดิษฐ์

สวี(สูง)

 

 

136

นายนักรบ ณ ถลาง

ปะทิว

 

 

137

นายอภิรักษ์ ศักดิ์สนิท

ท่าแซะ(สูง)

 

58

138

นายวนิพงศ์ มุณีน้อย

ละแม

 

 

139

นายธนนท์ พรรพีภาส

พะโต๊ะ

 

77

140

นายนักรบ ณ ถลาง

ทุ่งตะโก

 

 

141

นาย

เมือง (สูง)

เชียงราย

58

142

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์

พาน (สูง)

 

 

143

นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ

เทิง (สูง)

 

58

144

นายประสงค์ อุไรวรณ์

แม่จัน (สูง)

 

 

145

นายสมชัย รุ่งสาคร

แม่สาย (สูง)

 

58

146

นายสุนทร มหาวงศนันท์

เวียงป่าเป้า(สูง)

 

 

147

นายทศพล ยุทธศิลป์กุล

ดอยหลวง

 

68

148

นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ

เชียงของ(สูง)

 

 

149

นาย

แม่สรวย(สูง)

 

150

นายธนิต สุภาแสน

เวียงเชียงรุ้ง

 

63

151

นาย

เชียงแสน(สูง)

 

 

152

นางภัทราวดี ปัญญาบุญ

ป่าแดด

 

 

153

นายสมศักดิ์ คณาคำ

เวียงชัย

 

154

นายวิชัย จิรฉัตรมงคล

พญาเม็งราย

 

58

155

นายทัศนัย สุธาพจน์

เวียงแก่น

 

76

156

นายวรญาณ บุญณราช

แม่ฟ้าหลวง

 

157

นางวันดี ชุ่มชื่น

ขุนตาล

 

62

158

นายกมล สถิรัตน์

แม่ลาว

 

 

159

นาย

เมือง (สูง)

เชียงใหม่

 

160

นายวรกิตติ ศรีทิพากร

สารภี(สูง)

 

 

161

นายอนันต์ กิตติรัตนาศิน

สันทราย(สูง)

 

 

162

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ

แม่ออน

 

 

163

นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์

ดอยสะเก็ด(สูง)

 

 

164

นายศรัณยู มีทองคำ

สันกำแพง(สูง)

 

 

165

นายประจวบ กันธิยะ

แม่ริม (สูง)

 

 

166

นาย

แม่แตง(สูง)

 

167

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

สะเมิง

 

 

168

นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์

พร้าว(สูง)

 

169

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์

เชียงดาว(สูง)

 

 

170

นายมนัส ขันใส

ฝาง (สูง)

 

 

171

นายศราวุธ ไทยเจริญ

แม่อาย(สูง)

 

 

172

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัย

หางดง(สูง)

 

 

173

นายศักดิ์ชัย วงศ์กนิษฐ์

สันป่าตอง(สูง)

 

 

174

นายสราวุฒิ วรพงษ์

ดอยหล่อ

 

 

175

นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล

จอมทอง(สูง)

 

 

176

นายชาญชัย ศรีเสถียร

ฮอด

 

58

177

นายวิจิตร หลังสัน

แม่แจ่ม(สูง)

 

 

178

นายชุติเดช มีจันทร์

อมก๋อย

 

 

179

นายชัชวาลย์ ปัญญา

ดอยเต่า

 

70

180

รต อนวัช สัตตบุศย์

เวียงแหง

 

 

181

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์

ไชยปราการ

 

 

182

นาย

แม่วาง

 


183

นายอดุลย์ ฮวกนิล

กัลป์ยาณิวัฒนา

 

 

 

          

               Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com