ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เช็คราคา.คอม


รายชื่อ นายอำเภอ จว ต - บ

  รายชื่อ  นายอำเภอ  ทั่วประเทศ ข้อมูล  ตั้งแต่ปี มกราคม 2555  ถึง ปัจจุบัน(ธันวาคม 2557)

184

นายนันธวัช เจริญวรรณ

เมือง (สูง)

ตรัง

 

185

นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์

ห้วยยอด (สูง)

 

186

นายกมล ประเสริฐกุล

กันตัง(สูง)

 

 

187

นายวิโรจน์ อินสว่าง

หาดสำราญ

 

 

188

นายวิสิฐ ตั้งปอง47

ย่านตาขาว(สูง)

 

59

189

นายสถาพร ประทุมทอง

ปะเหลียน(สูง)

 

58

190

นายสมเกียรติ ดวงมณี53

สิเกา(สูง)

 

 

191

นายชัยศรี อรุณเจริญสุข56

วังวิเศษ(สูง)

 

58

192

นายสกุล ดำรงเกียรติกุล58

นาโยง(สูง)

 

 

193

นายสุชิน สุธาชีวะ 

รัษฎา(สูง)

 

58

194

นายวรนิตติ์ มุตตาหารัช42

เมือง (สูง)

ตราด

 

195

รตท ภพชนก ชลานุเคราะห์

เขาสมิง(สูง)

 

196

นายอุทิศ ศิริโภค

เกาะกูด

 

 

197

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน

แหลมงอบ(สูง)

 

 

198

นายชันวัฒน์ โอชนานนท์57

คลองใหญ่(สูง)

 

 

199

นายบัญชา วัฒนวงศ์54

เกาะช้าง(สูง)

 

70

200

นายสมชาย สิงห์กุล

บ่อไร่(สูง)

 

 

201

นายภูมิชัย ตะพานแก้ว

เมือง (สูง)

ตาก

58

202

นายธนยศ ปานขาว54

บ้านตาก(สูง)

 

 

203

นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

สามเงา(สูง)

 

58

204

นายปรีชา  ใจเพชร

แม่สอด (สูง)

 

58

205

นายสุนทร มหาวงศนันท์49

แม่ระมาด(สูง)

 

59

206

นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์

วังเจ้า

 

 

207

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติกุล53

ท่าสองยาง(สูง)

 

 

208

นายวาทิต ปัญญาคม57

อุ้มผาง(สูง)

 

 

209

นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว51

พบพระ(สูง)


59

210

นายคมสัน เจริญอาจ47

เมือง (สูง)

นครนายก


211

นายจิตวัฒน์ วิกสิต43

ปากพลี(สูง)

 

212

นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์52

บ้านนา(สูง)

 

58

213

นายธานี สินประสงค์58

องครักษ์(สูง)

 

59

214

นายชัยภัค สุนทรหงส์

เมือง (สูง)

นครปฐม

59

215

นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ50

นครชัยศรี (สูง)

 

59

216

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา54

สามพราน (สูง)

 

217

นายสมชาติ ธีรสุวรรฯจักร

บางเลน(สูง)

 

58

218

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ55

กำแพงแสน(สูง)

 

219

นายพิษณุ พลอยสุข

ดอนตูม(สูง)

 

58

220

นายวรณัฎฐ์ หนูรอด54

พุทธมณฑล(สูง)

 

 

221

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ

เมือง (สูง)

นครพนม

 

222

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล57

ท่าอุเทน(สูง)

223

นายกนก ศรีวิชัยนันท์

ศรีสงคราม(สูง)

 

224

ว่าที่ รต พีระ เอี่ยมสุนทร58

บ้านแพง(สูง)

 

 

225

นายศิริชัย ไตรสารศรี

ปลาปาก(สูง)

 

226

นายทรงกลด อินทะกนก56

เรณูนคร(สูง)

58

227

นายคนึง มีพรหม

นาแก(สูง)

 

58

228

นายเสน่ห์ ยอดบุญฤทธิ์59

วังยาง

 

59

229

นายอดิชาต อุณหเลขกะ

ธาตุพนม (สูง)

 

 

230

นาย

นาหว้า(สูง)

 

 

231

ว่าที่ รต อุทัย ทาบทอง

โพนสวรรค์

 

 

232

นายสงบ พิณนอก

นาทม

 


233

ว่าที่ รต นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์

เมือง (สูง)

นครราชสีมา

234

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย53

ครบุรี(สูง)

 

 

235

นายนิวัฒน์ สุพจิตร59

บัวลาย

 

 

236

นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช

คง(สูง)

 

 

237

นายธนิต ฤกษ์มี57

จักราช(สูง)

 

 

238

นายกำพล สิริรัตตนนท์

โชคชัย(สูง)

 

 

239

รท วสันต์ สุขสมบูรณ์

ด่านขุนทด (สูง)

 

 

240

นายวิสูตร ชัชวาลวงค์

โนนไทย(สูง)

 

 

241

นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์51

โนนสูง(สูง)

 

58

242

นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี

สีดา

 


243

นายทศพล ยุทธศิลป์กุล58

ขามสะแกแสง(สูง)

244

นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์

บัวใหญ่ (สูง)

 

 

245

นายเพียรศักดิ์ ประภากร

ประทาย(สูง)

 

58

246

นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน

พระทองคำ

 

 

247

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี

ปักธงชัย (สูง)

 

 

248

นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล

พิมาย (สูง)

 

249

นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์

ห้วยแถลง(สูง)

 

250

นายปรีดา สุขใจ

เทพารักษ์


 

251

นายอำนวย ปองนาน57

ชุมพวง(สูง)

 

252

นายวิริยะ โฉมศิริ

ลำทะเมนชัย

 

 

253

นายชูศักดิ์ ขุนเกาะ53

สูงเนิน(สูง)

 

254

นายประยุทธ คำแหง

เมืองยาง

 

 

255

นายชนะ ธรณีทอง58

ขามทะเลสอ(สูง)

 

64

256

นายยงยทธ ป้อมเยี่ยม54

สีคิ้ว (สูง)

 

 

257

นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว50

ปากช่อง (สูง)

 

 

258

ว่าที่ รต วรพจน์ ขำศรีบุศ58

เสิงสาง(สูง)

58

259

นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ

บ้านเหลื่อม

 

 

260

นายวิรัตน์ อรรถธรระพงษ์

หนองบุญมาก(สูง)

59

261

นายประพันธพงศ์ พราหมณี

โนนแดง(สูง)

 

 

262

นายนพดล มามาก

แก้งสนามนาง(สูง)

58

263

นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล

วังน้ำเขียว(สูง)

 

 

264

นายวิจิตร กิจวิรัตน์58

เฉลิมพระเกียรติ(สูง)

71

265

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์46

เมือง (สูง)

นครศรีธรรมราช

 

266

นายรังสรรค์ รัตนสิงห์53

ท่าศาลา(สูง)

 

58

267

นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์

ปากพนัง (สูง)

 

268

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว

ทุ่งสง (สูง)

 

 

269

นายสมพงษ์ มากมณี50

ฉวาง(สูง)

 


270

นายธำรง เขมะรัตน์

ร่อนพิบูลย์(สูง)

 

59

271

นายศรัทธา ทองคำ58

นบพิดำ(สูง)

272

นายวชิระ พันดุสะ

ชะอวด(สูง)

 

273

นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย

ช้างกลาง

 


274

นายมนตรา พรมสินธุ

เชียรใหญ่(สูง)

 

 

275

นายพิทักษ์ บริพิศ

สิชล(สูง)

 

 

276

นายสิทธิขัย เผ่าพันธุ์56

หัวไทร(สูง)

 

 

277

นายกิตติพันธ์ เพชรชู

ลานสกา(สูง)

 

 

278

นายทศพร จันทรประวัติ55

ทุ่งใหญ่(สูง)

279

นายธวัชชัย แท้เที่ยง46

ขนอม (สูง)

 

280

นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี58

พิปูน(สูง)

 

62 

281

นายกฤษณะ ณ สงขลา

นาบอน(สูง)

 

 

282

นายสุระ  สุรวัฒนากุล49

พรหมคีรี


59

283

นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์59

บางขัน(สูง)

 

284

นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์

ถ้ำพรรณรา

 


285

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

เฉลิมพระเกียรติ

 

 

286

นายดรณ์ สมิตะเกษตริน56

พระพรหม(สูง)

 

 

287

นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม

จุฬาภรณ์(สูง)

 

59

288

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม50

เมือง (สูง)

นครสวรรค์

289

ว่าที่ รต.ปรีชา พลับน้อย

โกรกพระ(สูง)

 

 

290

นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์

ชุมแสง(สูง)

 

 

291

นส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน58

หนองบัว(สูง)

 

69

292

นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ41

บรรพตพิสัย(สูง)

 

58

293

นายปิยะ ปิจนำ59

แม่เปิน

 

294

นายอรรถสิทธ์ สุขธรรมนิยม

ตาคลี (สูง)

 

59

295

นายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล56

ท่าตะโก(สูง)

 

296

นายองอาจ สังคหัตถากร52

พยุหะคีรี(สูง)

 

 

297

นายสมเจตต์ เปรื่องนุช

ลาดยาว (สูง)

 

 

298

นายมานิต อนรรฆมาศ46

ไพศาลี(สูง)

 

 

299

นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์

ชุมตาบง

 


300

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช58

ตากฟ้า(สูง)

 

 

301

นายทรงรัฐ รัฐปัตย์

เก้าเลี้ยว(สูง)

 

 

302

นายอมร บริรักษ์เลิศ

แม่วงก์

 


303

นายวีระพล บูรณะพานิช

เมือง (สูง)

นนทบุรี

58

304

เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช

บางกรวย(สูง)

 

59

305

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย

บางใหญ่(สูง)

 

 

306

ว่า รต อภินันท์ เผือกผ่อง

บางบัวทอง (สูง)

 

307

นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม50

ไทรน้อย(สูง)

 

308

นายวิสิษฏ์ พวงเพชร

ปากเกล็ด (สูง)

 

 

309

นายสมหวัง เรืองเพ็ง47

เมือง (สูง)

นราธิวาส

 

310

นายปรีชา นวลน้อย59

ระแงะ(สูง)

รก

 

311

นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์61

แว้ง(สูง)

 

312

นายยะห์ยา ปะนาฆอ57

รือเสาะ(สูง)

 

 

313

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ52

สุไหงโกลก (สูง)

 

 

314

นายไพโรจน์ จริตงาม

สุไหงปาดี(สูง)

 

 

315

นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์60

ยี่งอ(สูง)

 

316

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

บาเจาะ(สูง)


 

317

นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ

ตากใบ(สูง)

 

59

318

นายกชกร รัษาสรณ์

ศรีสาคร(สูง)

 

 

319

นายอรุณ ศรีใส61

สุคิริน(สูง)

 

320

นายวีนัส สีสุข

จะแนะ(สูง)

 

321

นายปรีชา ดิลกพรเมธี

เจาะไอร้อง(สูง)


 

322

นายจตุพร ชนะศรี44

เมือง  (สูง)

น่าน

58 

323

นายชนาธิป  เสมแย้ม

ภูเพียง(สูง)

 

 

324

นายวิบูลย์ จิรภากรณ์52

เวียงสา(สูง)

 

58

325

นายภูเบศร์ จูละยานนท์

นาน้อย

 

326

นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล49

ปัว(สูง)

 

327

นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม

เชียงกลาง

 

 

328

นายทินกร  ชัยดี

ท่าวังผา(สูง)

 

58

329

นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ

ทุ่งช้าง(สูง)

 

 

330

นายสุพจน์ เมฆประดับ

แม่จริม

 

 

331

นายธนพงศ์ บุญเรือง

บ้านหลวง

 

332

นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล59

นาหมื่น


333

นายพันธ์ศักดิ์ สมเปาจี60

สันติสุข

 

59

334

นายประเดิม เดชายนต์บัญชา

บ่อเกลือ

 

335

นายดงพล รุจิธรรมธัช

สองแคว

 

 

336

นายนิติชัย วิริยานนท์

เฉลิมพระเกียรติ

 

 

337

นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช

เมือง (สูง)

บุรีรัมย์

338

นายขนาส ชัชวาลวงศ์

นางรอง (สูง)

 

339

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์56

ประโคนชัย (สูง)


340

นายวัลลภ จินดาเงิน

บ้านด่าน

 

 

341

นายสมยศ รักษกุลวิทยา47

พุทไธสง(สูง)

 

59

342

นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์

ลำปลายมาศ(สูง)

 

 

343

นายวิธรัช รามัญ

แดนดง

 

344

นายธีรพล สกุลรักษ์56

สตึก(สูง)

 

345

นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร57

กระสัง(สูง)

 

59

346

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ

ละหานทราย(สูง)

 

 

347

นายชาติชาย รัตนภานพ54

บ้านกรวด(สูง)

 

59 

348

นส เมตตา สินยบุตร55

คูเมือง(สูง)

 

349

นายยงยุทธ จรเสมอ57

หนองกี่(สูง)

 

350

นายเพชร สุพพัตกุล58

ปะคำ(สูง)

 

66

351

นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร57

หนองหงส์(สูง)

 

 

352

นส สุนันท์ สุขเจริญ

นาโพธิ์


 

353

จอ สาวิตร เจียมจิระพร

พลักพลาชัย

 

 

354

นายสุธี คำมาเมือง

ห้วยราช(สูง)

 

59

355

นายกฤษณะ อยู่สุข59

โนนสุวรรณ

 

 

356

นายพิภพ หนูขวัญ

ชำนิ

 

 

357

นายณรงค์ศักดิ์ สบาย

บ้านใหม่ไชยพจน์


 

358

นายชวภณ ประชิตวัติ

โนนดินแดง(สูง)

 

 

359

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล

เฉลิมพระเกียรติ(สูง)

 

 

360

นายอดิเทพ กมลเวชช์

เมือง(สูง)

บึงกาฬ

 

361

นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา(ว่าง)

เซกา(สูง)

 

 

362

นายวิรัตน์ สุรธรรมานันท์58

พรเจริญ(สูง)

60

363

นายโชคชัย วัฒนกูล

โซ่พิสัย(สูง)

 

 

364

นายนพดล จอมเพชร59

ศรีวิไล(สูง)

รก

 

365

นายบรรลือ ชูชาติ

บึงโขงหลง(สูง)

 

 

366

นาย

บุงคล้า

 

367

นายอิศรรัฐ แสงมณี

ปากคาด(สูง)

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com