ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายชื่อ นายอำเภอ จว ต - บ

  รายชื่อ  นายอำเภอ  ทั่วประเทศ ข้อมูล  ตั้งแต่ปี มกราคม 2555  ถึง ปัจจุบัน(ธันวาคม 2557)

184

นายนันธวัช เจริญวรรณ

เมือง (สูง)

ตรัง

 

185

นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์

ห้วยยอด (สูง)

 

186

นายวิสิฐ  ตั้งปอง

กันตัง(สูง)

 

 

187

นายชัยศรี อรุณเจริญสุข

หาดสำราญ

รก

58

188

นาย

ย่านตาขาว(สูง)

 

189

นายสถาพร ประทุมทอง

ปะเหลียน(สูง)

 

58

190

นายนฤทธิ์ มงคลศรี

สิเกา(สูง)

 

 

191

นายสุวรรณ ช่วยนุกูล

วังวิเศษ(สูง)

 

 

192

นายกมล ประเสริฐกุล

นาโยง(สูง)

 

 

193

นายสุชิน สุธาชีวะ 

รัษฎา(สูง)

 

58

194

นาย

เมือง (สูง)

ตราด

58

195

นายบรรจง กนะกาศัย

เขาสมิง(สูง)

 

196

นายบัญชา วัฒนวงศ์

เกาะกูด

รก

 

197

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน

แหลมงอบ(สูง)

 

 

198

นายสมชาย ชำนิ

คลองใหญ่(สูง)

รก

58

199

ว่าที่ รต.พีระ เอี่ยมสุนทร

เกาะช้าง

รก

70

200

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์

บ่อไร่(สูง)

 

 

201

นายภูมิชัย ตะพานแก้ว

เมือง (สูง)

ตาก

58

202

นายธนยศ ปานขาว

บ้านตาก(สูง)

 

 

203

นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

สามเงา(สูง)

 

58

204

นายปรีชา  ใจเพชร

แม่สอด (สูง)

 

58

205

นายเชวงศักดิ์ ใจดำ

แม่ระมาด(สูง)

 

59

206

นายไกรธวัช ทิมโสม

วังเจ้า

รก

 

207

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติกุล

ท่าสองยาง(สูง)

 

 

208

นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว

อุ้มผาง(สูง)

 

 

209

จสอ ประสงค์ หล้าอ่อน

พบพระ(สูง)

รก

69

210

นายรณรงค์ นครจินดา

เมือง (สูง)

นครนายก


211

นายธีรภัทร อดิเทพสถิต

ปากพลี(สูง)

 

58

212

นายวรนิติ์ มุตตาหารัช

บ้านนา(สูง)

 

 

213

นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล

องครักษ์(สูง)

 

 

214

นายชัยภัค สุนทรหงส์

เมือง (สูง)

นครปฐม

 

215

นาย

นครชัยศรี (สูง)

 

 

216

นาย

สามพราน (สูง)

 

217

นายสมชาติ ธีรสุวรรฯจักร

บางเลน(สูง)

 

58

218

นาย

กำแพงแสน(สูง)

 

219

นายพิษณุ พลอยสุข

ดอนตูม(สูง)

 

58

220

นาย

พุทธมณฑล(สูง)

 

 

221

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ

เมือง (สูง)

นครพนม

 

222

นาย

ท่าอุเทน(สูง)

รก

223

นายวิเชียร ลักคนสุวรรณ์

ศรีสงคราม(สูง)

รก

 

224

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม

บ้านแพง(สูง)

 

 

225

นายศิริชัย ไตรสารศรี

ปลาปาก(สูง)

 

226

นายดุสิต นาแถมพลอย

เรณูนคร(สูง)

รก

58

227

นายตนึง มีพรหม

นาแก(สูง)

 

58

228

นายเสน่ห์ ยอดบุญฤทธิ์

วังยาง

 

 

229

นายอดิชาต อุณหเลขกะ

ธาตุพนม (สูง)

 

 

230

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล

นาหว้า(สูง)

 

 

231

นายทรงกลด อินทะกนก

โพนสวรรค์

รก

58

232

นายอภิรักษ์ ป้องกัน

นาทม

 

65

233

ว่าที่ รต นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์

เมือง (สูง)

นครราชสีมา

234

นายโสภณ ห่วงญาติ

ครบุรี(สูง)

 

 

235

นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์

บัวลาย

รก

 

236

นายอำนวย ปองนาน

คง(สูง)

รก

 

237

นายวิทยา สโรบล

จักราช(สูง)

 

58

238

นายโชติพัฒน์ สิชณรังษี

โชคชัย(สูง)

 

 

239

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา

ด่านขุนทด (สูง)

 

 

240

นายวิสูตร ชัชวาลวงค์

โนนไทย(สูง)

 

 

241

นาย

โนนสูง(สูง)

 

242

นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์

สีดา

รก

 

243

นายกิตพงษ์ แย้มมี

ขามสะแกแสง(สูง)

รก

244

นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์

บัวใหญ่ (สูง)

 

 

245

นายเพียรศักดิ์ ประภากร

ประทาย(สูง)

 

58

246

นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช

พระทองคำ

รก

 

247

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี

ปักธงชัย (สูง)

 

 

248

นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล

พิมาย (สูง)

 

249

นายชนะ ธรณีทอง

ห้วยแถลง(สูง)

รก

64

250

นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม

เทพารักษ์

รก

 

251

นายวงเทพ เขมวิรัตน์

ชุมพวง(สูง)

 

252

นายวิริยะ โฉมศิริ

ลำทะเมนชัย

 

 

253

นาย

สูงเนิน(สูง)

 

254

นายธนิต ฤกษ์มี

เมืองยาง

 

 

255

ร.ท.วสันติ์ สุขสมบูรณ์

ขามทะเลสอ(สูง)

 

 

256

นาย

สีคิ้ว (สูง)

 

 

257

นาย

ปากช่อง (สูง)

 

 

258

ว่าที่ รต วรพจน์ ขำศรีบุศ

เสิงสาง(สูง)

รก

58

259

นายนพดล มามาก

บ้านเหลื่อม

รก

 

260

นายนิวัฒน์ สุพจิตร

หนองบุญมาก(สูง)

รก

 

261

นายประพันธพงศ์ พราหมณี

โนนแดง(สูง)

 

 

262

นายสมชัย ศุภชยานนท์

แก้งสนามนาง(สูง)

รก

58

263

นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล

วังน้ำเขียว(สูง)

 

 

264

นายวิจิตร กิจวิรัตน์

เฉลิมพระเกียรติ(สูง)

รก

71

265

นาย

เมือง (สูง)

นครศรีธรรมราช

 

266

นายสุระ  สุรวัฒนากุล

ท่าศาลา(สูง)

 

 

267

นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์

ปากพนัง (สูง)

 

268

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว

ทุ่งสง (สูง)

 

 

269

นาย

ฉวาง(สูง)

 


270

นายธำรง เขมะรัตน์

ร่อนพิบูลย์(สูง)

 

 

271

นายพัลลภ สิงห์ทอง

นบพิดำ(สูง)

รก

63

272

นาย

ชะอวด(สูง)

 

273

นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี

ช้างกลาง

 

62

274

นายมนตรา พรมสินธุ

เชียรใหญ่(สูง)

 

 

275

นายพิทักษ์ บริพิศ

สิชล(สูง)

 

 

276

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์

หัวไทร(สูง)

 

 

277

นายกิตติพันธ์ เพชรชู

ลานสกา(สูง)

 

 

278

นายวรวิทย์ ช้อนทอง

ทุ่งใหญ่(สูง)

รก

61

279

นาย

ขนอม (สูง)

 

280

นายคำรบ เครือณรงค์

พิปูน(สูง)

 

 

281

นายกฤษณะ ณ สงขลา

นาบอน(สูง)

 

 

282

นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง

พรหมคีรี

รก

 

283

นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์

บางขัน(สูง)

รก

 

284

นายรังสรรค์ รัตนสิงห์

ถ้ำพรรณรา

รก

58

285

นายดรณ์ สมิตะเกษตริน

เฉลิมพระเกียรติ

รก

 

286

นายสกุล ดำรงเกียรติกุล

พระพรหม(สูง)

รก

69

287

นายณรงค์ สุขจันทร์

จุฬาภรณ์(สูง)

 

 

288

นายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนากร

เมือง (สูง)

นครสวรรค์

58

289

ว่าที่ รต.ปรีชา พลับน้อย

โกรกพระ(สูง)

 

 

290

นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์

ชุมแสง(สูง)

 

 

291

นาย

หนองบัว(สูง)

 

292

นายสุเทพ วงษ์พานิช

บรรพตพิสัย(สูง)

 

 

293

นายปิยะ ปิจนำ

แม่เปิน

 

294

นาย

ตาคลี (สูง)

 

295

นาย

ท่าตะโก(สูง)

 

296

นายมานิต อนรรฆมาศ

พยุหะคีรี(สูง)

 

 

297

นายสมเจตต์ เปรื่องนุช

ลาดยาว (สูง)

 

 

298

นายเสรี หอมเกษร

ไพศาลี(สูง)

 

 

299

นส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน

ชุมตาบง

 

69

300

นายองอาจ สังคหัตถากร

ตากฟ้า(สูง)

 

 

301

นายทรงรัฐ รัฐปัตย์

เก้าเลี้ยว(สูง)

 

 

302

นายธวัชชัย นามสมุทร

แม่วงก์

 

72

303

นายวีระพล บูรณะพานิช

เมือง (สูง)

นนทบุรี

58

304

เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช

บางกรวย(สูง)

 

 

305

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย

บางใหญ่(สูง)

 

 

306

ว่า รต อภินันท์ เผือกผ่อง

บางบัวทอง (สูง)

 

307

นาย

ไทรน้อย(สูง)

 

308

นายวิสิษฏ์ พวงเพชร

ปากเกล็ด (สูง)

 

 

309

นาย

เมือง (สูง)

นราธิวาส

 

310

นายสมหวัง เรืองเพ็ง

ระแงะ(สูง)

 

 

311

นายปรีชา นวลน้อย

แว้ง(สูง)

 

 

312

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ

รือเสาะ(สูง)

 

 

313

นายเจษฎา จิตรัตน์

สุไหงโกลก (สูง)

 

 

314

นายไพโรจน์ จริตงาม

สุไหงปาดี(สูง)

 

 

315

นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์

ยี่งอ(สูง)

รก

 

316

พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ

บาเจาะ(สูง)

 

 

317

นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ

ตากใบ(สูง)

 

 

318

นายกชกร รัษาสรณ์

ศรีสาคร(สูง)

 

 

319

นายอรุณ ศรีใส

สุคิริน(สูง)

รก

 

320

นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์

จะแนะ(สูง)

รก

 

321

นายยะห์ยา ปะนาฆอ

เจาะไอร้อง(สูง)

 

 

322

นายบุญยัง เรืองกูล

เมือง  (สูง)

น่าน

58

323

นายชนาธิป  เสมแย้ม

ภูเพียง(สูง)

 

 

324

นาย

เวียงสา(สูง)

 

325

นายสมอาจ ภมรพล

นาน้อย

 

58

326

นายจตุพร ชนะศรี

ปัว(สูง)

 

58

327

นายถิรนาท เอสะนาซาตัง

เชียงกลาง

 

 

328

นายทินกร  ชัยดี

ท่าวังผา(สูง)

 

58

329

นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ

ทุ่งช้าง(สูง)

 

 

330

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง

แม่จริม

รก

 

331

นายวิบูลย์ จิรภากรณ์

บ้านหลวง

รก

58

332

นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล

นาหมื่น


333

นายนิวัฒน์  งามธุระ

สันติสุข

รก

 

334

นายวิรัช วรรณมาลิกพันธ์

บ่อเกลือ

 

 58

335

นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส

สองแคว

 

 

336

นายฉลวย พ่วงพลับ

เฉลิมพระเกียรติ

รก

 

337

นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช

เมือง (สูง)

บุรีรัมย์

338

นายขนาส ชัชวาลวงศ์

นางรอง (สูง)

 

339

นส เมตตา สินยะบุตร

ประโคนชัย (สูง)

รก

340

นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร

บ้านด่าน

 

 

341

นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ

พุทไธสง(สูง)

 

58

342

นายจารึก เหล่าประเสริฐ

ลำปลายมาศ(สูง)

 

 

343

นายสมเกียรติ ศรีขาว

แดนดง

 

66

344

นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์

สตึก(สูง)

 

58

345

นายธีระ เหลียวสุธี

กระสัง(สูง)

 

 

346

นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ

ละหานทราย(สูง)

 

 

347

นาย

บ้านกรวด(สูง)

 

 

348

นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร

คูเมือง(สูง)

รก

 

349

นายยงยุทธ จรเสมอ

หนองกี่(สูง)

รก

 

350

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์

ปะคำ(สูง)

 

 

351

นายบุญชัย สมใจ

หนองหงส์(สูง)

 

 

352

นายธวัช พรหมอยู่

นาโพธิ์

รก

 

353

นายเพชร สุพพัตกุล

พลักพลาชัย

 

66

354

นายสุธี คำมาเมือง

ห้วยราช(สูง)

 

 

355

นายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล

โนนสุวรรณ

รก

 

356

นายชูศักดิ์ ขุนเกาะ

ชำนิ

รก

 

357

นายชาติชาย รัตนภานพ

บ้านใหม่ไชยพจน์

รก

 

358

นายสุวิทย์ พุกกะเวส

โนนดินแดง(สูง)

 

 

359

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล

เฉลิมพระเกียรติ(สูง)

 

 

360

นายสรวิศ ทำเนาว์

เมือง(สูง)

บึงกาฬ

 

361

นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา

เซกา(สูง)

 

 

362

นายวิรัตน์ สุรธรรมานันท์

พรเจริญ(สูง)

รก

60

363

นายขัยวัฒน์ โอชนานนท์

โซ่พิสัย(สูง)

 

 

364

นายนพดล จอมเพชร

ศรีวิไล(สูง)

รก

 

365

นายบรรลือ ชูชาติ

บึงโขงหลง(สูง)

 

 

366

นาย

บุงคล้า

 

367

นายโอภาส  ชูฤทธิ์

ปากคาด(สูง)

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com