ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายชื่อ นายอำเภอ จว ส - อ

 

652

นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี

เมือง (สูง)

สกลนคร

 

653

นายประทิม โกษาแสง

วาริชภูมิ

 

 

654

นายนภดล วรกัลป์

กุดบาก

 

58

655

นายบดินทร์ เกษมศานติ์

กุสุมาลย์

 

76

656

นายยงยุทธ ภู่สมนาม

บ้านม่วง

 

 

657

นายเอกชัย ธนผลผดุงกิจ

พรรณนานิคม

 

 

658

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ

สว่างแดนดิน (สูง)

 

 

659

นายวัชระ ฉัตรเท

วานรนิวาส(สูง)

 

 

660

นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ

พังโคน(สูง)

 

 

661

นายภูริทัต สัจจะกานต์

อากาศอำนวย(สูง)

 

58

662

นาย

ส่องดาว

 

663

นายนคร ศิริปริญญานันท์

คำตากล้า

 

71

664

จสอ คำนึง พรหมพิมพ์

เต่างอย

 

 

665

นายเอก โสภิษฐานนท์

โคกศรีสุพรรณ

 

 

666

นาย

นิคมน้ำอูน

 


667

นาย

เจริญศิลป์

 

 

668

นายราเชนทร์ ตันประพัฒน์

โพนนาแก้ว

 

 

669

รท.ปรินชัย สอนชื่อ

ภูพาน

 

 

670

นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์

เมือง (สูง)

สงขลา

 

671

นายณรงค์พร ณ พัทลุง

หาดใหญ่ (สูง)

 

 

672

นาย

สะเดา (สูง)

 


673

นายนิพนธ์  อินทรสกุล

ระโนด (สูง)

 

 

674

นายสัมพันธ์ เนตตกุล

รัตภูมิ

 

 

675

นาย

เทพา(สูง)

 

 

676

นายพงศว์เทพ จิรสุขประเสริฐ

นาทวี(สูง)

 

58

677

นายศักระ กปิลกาญจน์

สทิงพระ(สูง)

 

 

678

นายทวึวุฒิ สังขศิริ

จะนะ(สูง)

 

 

679

นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์

สะบ้าย้อย(สูง)

 

 

680

นายชาตรี ณ ถลาง

ควนเนียง

 

 

681

นายกฤษณ์ อุไรรัตน์

สิงหนคร(สูง)

 

 

682

นายจเร ขวัญเกิด

กระแสสินธุ์

 

683

นายอภิวุฒิ  เตชาวิฑูรวงศ์

นาหม่อม

 

58

684

นาย

บางกล่ำ

 


685

นายศิลปชัย เรือนสูง

คลองหอยโข่ง

 

65

686

นายรัชฐพนธ์ ณ อุบล

เมือง (สูง)

สตูล

 

687

นายดำรงค์ ดีสกูล

ละงู(สูง)

 

59

688

นายอนุสร ตันโชติกุล

มะนัง

 

 

689

นายสมศักดิ์ จันทรชู

ทุ่งหว้า

 

690

นาย

ควนกาหลง

 


691

นายพิศาล อาแว

ควนโดน

 

58

692

นายทศพร จันทรประวัติ

ท่าแพ

 

 

693

นาย

เมือง (สูง)

สมุทรปราการ

 

694

นาย

พระประแดง (สูง)

 


695

นายวิวัฒน์  ฉันทนานุรักษ์

บางพลี (สูง)

 

58

696

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา

บางบ่อ(สูง)

 

 

697

นาย

บางเสาธง(สูง)

 

 

698

นายพิภัช ประจันเขตต์

พระสมุทรเจดีย์ (สูง)

 

 

699

นาย

เมือง (สูง)

สมุทรสงคราม

 

700

นาย

อัมพวา(สูง)

 

 

701

นายนิคม มณีจันทร์

บางคนที

 

61

702

นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์

เมือง (สูง)

สมุทรสาคร

703

นายชูชาติ นาคสุข

กระทุมแบน(สูง)

 

58

704

นาย

บ้านแพ้ว(สูง)

 

705

นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์

เมือง (สูง)

สระแก้ว

 

706

นายนริศ นิรามัยวงศ์

คลองหาด

 

 

707

นายสมยศ ศิลปิโยดม

วัฒนานคร(สูง)

 

 

708

 นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาท

โคกสูง

 

 

709

นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล

อรัญประเทศ (สูง)

 

 

710

นาย

ตาพระยา(สูง)

 


711

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์

วังน้ำเย็น(สูง)

 

 

712

นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ

วังสมบูรณ์

 

 

713

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา

เขาฉกรรจ์

 

 

714

นาย

เมือง (สูง)

สระบุรี

 

715

นายเอกพร จุ้ยสำราญ

แก่งคอย (สูง)

 

 

716

นาย

หนองแค (สูง)

 


717

นายบัญชา เชาวรินทร์

หนองแซง

 

 

718

นายสุพจน์  ณ หนองคาย

บ้านหมอ(สูง)

 

 

719

นายไชยยศ กองทอง

เสาไห้

 

58

720

นาย

พระพุทธบาท (สูง)

 

 

721

นายแปลก เทพรักษ์

วิหารแดง

 

 

722

นายภัลลพ  พิลา

มวกเหล็ก (สูง)

 

 

723

นายวชิระ  เกตุพันธุ์

หนองโดน

 

 

724

นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล

ดอนพุด

 

64

725

นายพลวรรธน์ เทียมชัยมงคล

วังม่วง

 

 

726

นายพรชัย หลิมตระกูล

เฉลิมพระเกียรติ

 

58

727

นายสมยศ พุ่มน้อย

เมือง (สูง)

สิงห์บุรี

 

728

นายโสภณ คชพันธ์

อินทร์บุรี(สูง)

 

729

นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร

ค่ายบางระจัน

 

 

730

นาย

พรหมบุรี

 


731

นายวิเชียร บุญวงศ์

ท่าช้าง

 

58

732

นายธรรมนูญ แก้วคำ

บางระจัน

 

 

733

นาย

เมือง (สูง)

สุโขทัย


734

นายเสกสรร  ฉัตรตระกูล

คีรีมาศ(สูง)

 

735

นายสุชาติ ทีคะสุข

ศรีสัชนาลัย(สูง)

 

 

736

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์

ศรีสำโรง(สูง)

 

 

737

นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ

สวรรคโลก (สูง)

 

738

นายวาทิต ปัญญาคม

ทุ่งเสลี่ยม

 

 

739

นายสมชาย  ไข่สุวรรณ์

บ้านด่านลานหอย

 

 

740

นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง

กงไกรลาศ

 

 

741

นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์

ศรีนคร

 

65

742

นายสฤษฎิ์ น้ำค้าง

เมือง (สูง)

สุพรรณบุรี

743

นาย

เดิมบางนางบวช (สูง)

 

 

744

นายอนันต์ นาคนิยม

บางปลาม้า(สูง)

 

745

นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์

ศรีประจันต์(สูง)

 

 

746

นาย

สองพี่น้อง (สูง)

 

 

747

นายสมโภช โชติชูช่วง

สามชุก(สูง)

 

 

748

นาย

อู่ทอง (สูง)

 

 

749

นายอนันต์ ไชยศักดิ์

ดอนเจดีย์(สูง)

 

58

750

นายธีรชัย ทศรฐ

ด่านช้าง(สูง)

 

 

751

นายวัฒนา ยั่งยืน

หนองหญ้าไซ

 

 

752

นาย

เมือง (สูง)

สุราษฎรธานี

 

753

นายไพศาล  ตรีธัญญา 

พุนพิน (สูง)

 

58

754

นายประเวศ ไทยประยูร

คีรีรัฐนคร(สูง)

 

 

755

นายถาวร พรหมฉิม

พนม

 

 

756

นายสนิท  ศรีวิหค

กาญจนดิษฐ์(สูง)

 

 

757

นายบรรเจิด สาริพัฒน์

วิภาวดี

 

 

758

นายไพบูลย์ โอมาก

เกาะสมุย (สูง)

 

 

759

นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร

ไชยา(สูง)

 

 

760

ว่าที่ รต สมชาย เรืองจันทร์

ท่าชนะ

 

 

761

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม

ท่าฉาง

 

71

762

นาย

บ้านนาสาร(สูง)

 


763

นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์

พระแสง(สูง)

 

 

764

นายนอบ  คงพูน

เวียงสระ (สูง)

 

 

765

นายวิชัย เกิดศิริมงคล

ดอนสัก(สูง)

 

766

นายสุวิชร์ ชูช่วยสุวรรณ

เคียนซา

 

58

767

นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม

บ้านตาขุน

 

66

768

นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม

เกาะพะงัน

 

 

769

นายเจริญศักดิ์  วงศ์สุวรรณ

บ้านนาเดิม

 

 

770

นายวัชรินทร์ พุ่มจิตร์

ชัยบุรี

 

58

771

นายวัลลพ เรืองพรเจริญ

เมือง (สูง)

สุรินทร์

58

772

นายธีรพล สกุลรักษ์

ชุมพลบุรี

 

 

773

นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล

ท่าตูม(สูง)

 

 

774

นายอรยันต์ ท่าใหญ่

ศรีณรงค์

 

65

775

นายประทีป การมิตรี

จอมพระ

 

 

776

นายประถม ประเมินดี

ปราสาท (สูง)

 

58

777

นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ

กาบเชิง

 

58

778

นายสนั่น วรินทราวาท

รัตนบุรี(สูง)

 

779

นายณรงค์ จันทร์ทอง

โนนนารายณ์

 

 

780

นาย

สนม

 

 

781

นาย

ศีขรภูมิ(สูง)

 

 

782

นายวิชัย บุญมี

พนมดงรัก

 

68

783

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง

สังขะ(สูง)

 

 

784

นายชูศักดิ์ ราชบุรี

เขวาสินรินทร์

 

 

785

ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุศิริ

สำโรงทาบ

 

 

786

นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ

บัวเชด

 

 

787

ว่าที่ รต ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์

ลำดวน

 

 

788

นายชาญชัย บุญเสนอ

เมือง (สูง)

หนองคาย

58

789

นายคณกร  เครือวรรณ

โพนพิสัย(สูง)

 

 

790

นายวรรณพล ต่อพล

สระใคร

 

 

791

นาย

ท่าบ่อ(สูง)

 

 

792

นายอิศรรัฐ แสงมณี

เฝ้าไร่

 

 

793

นาย

สังคม

 


794

นายนพดล วิริยะยุทธ

โพธิ์ตาก

 

 

795

นายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล

ศรีเชียงใหม่(สูง)

 

59

796

นายธนาวุฒิ ทองทวี

รัตนวาปี

 

 

797

นาย

เมือง (สูง)

หนองบัวลำภู


798

นายปิยะศักดิ์ คำสีลา

นากลาง(สูง)

 

58

799

นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว

โนนสัง

 

 

800

นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์

ศรีบุญเรือง(สูง)

 

 

801

นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์

สุวรรรคูหา

 

 

802

นายกรณ์ เจนศุภวงศ์

นาวัง

 

 

803

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์

เมือง (สูง)

อ่างทอง

804

พ.จ.อ.ลิขิต ทองนาท

ไชโย

 

 

805

นายปริญญา เขมะชิต

ป่าโมก

 

 

806

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ

วิเศษชัยชาญ (สูง)

 

 

807

นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ

โพธิ์ทอง(สูง)

 

 

808

นางฐิติลักษณ์ แสงงาม

แสวงหา

 

73

809

นายมงคล พูลรักษ์

สามโก้

 

810

นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์

เมือง (สูง)

อำนาจเจริญ

 

811

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ

ชานุมาน

 

 

812

นายวัชรินทร์ จริงจามิกร

พนา

 

58

813

นายมนตรา กอซอ

เสนางคนิคม

 

 

814

นาย

หัวตะพาน(สูง)

 

 

815

นายวรุตม์ จารุนาค

ปทุมราชวงศา

 

59

816

นายเรืองฤทธิ์ ชำนาญศิลป์

ลืออำนาจ

 

58

817

นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์

เมือง (สูง)

อุดรธานี

58

818

นาย

กุมภวาปี (สูง)

 

 

819

นายเวียงชัย แก้วพินิจ

หนองหาน(สูง)

 

 

820

นายธวัชชัย แปรงศรี

กู่แก้ว

 

 

821

นาย

เพ็ญ(สูง)

 

 

822

นายเมฑา ศิริรำไพวงษ์

บ้านผือ(สูง)

 

58

823

นายสุรพล ลีลาเลิศแก้ว

บ้านดุง(สูง)

 

 

824

นายสมภพ ร่วมญาติ

ประจักษ์ศิลปาคม

 

 

825

นายเพชรรัตน์ จรูญนารถ

ศรีธาตุ

 

 

826

นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์

น้ำโสม

 

 

827

นายโชคชัย วัฒนกูล

หนองวัวซอ

 

 

828

นายปราโมทย์ ธัญพืช

กุดจับ(สูง)

 

 

829

นาย

โนนสะอาด

 


830

นายสุริยา พานิชพงศ์

วังสามหมอ

 

 

831

นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดี

ไชยวาน

 

59

832

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี

หนองแสง

 

 

833

นายชัชวาลย์ ปทานนท์

สร้างคอม

 

 

834

นายรณยุทธ์ พรหมายน

ทุ่งฝน

 

 

835

นายสุวิชาญ ไชยโกมล

นายูง

 

 

836

นายวิศววัชร์ จันทราช

พิบูลย์รักษ์

 

837

นายสุมิตร เกิดกล่ำ

เมือง (สูง)

อุตรดิตถ์

838

นายจิตวัฒน์ วิกสิต

ลับแล(สูง)

 

 

839

นายธาตรี บุญมาก

ตรอน

 

 

840

นายสถิตพงษ์ ศิวะวามร

พิชัย(สูง)

 

58

841

ว่าที่ รต พยุงศักย์ สุวรรณโณ

ท่าปลา

 

 

842

นายสัมฤทธิ์ อิ่มอก

น้ำปาด

 

58

843

นายภรศิษฐ์ บุตรบุญ

ฟากท่า

 

 

844

นายบุญเหลือ บาระมี

บ้านโคก

 

 

845

พจอ.อนุชา พัสถาน

ทองแสนขัน

 

70

846

นายปัญญา นาคฉ่ำ

เมือง (สูง)

อุทัยธานี

58

847

นายชวลิต ปราบพาล

หนองขาหย่าง

 

 

848

นายนภดล จารุพงศ์

หนองฉาง(สูง)

 

 

849

นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี

ทัพทัน

 

 

850

นายเสวก พุทธรักษา

บ้านไร่(สูง)

 

 

851

นายธีระพงศ์ เศลารักษ์

สว่างอารมณ์

 

 

852

นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์

ลานสัก

 

74

853

นาย

ห้วยคต

 


854

นาย

เมือง (สูง)

อุบลราชธานี


855

นายวิรุจ วิชัยบุญ

วารินชำราบ (สูง)

 

 

856

นาย

เดชอุดม (สูง)

 


857

นายสมเกียรติ แก้วรัตน์

บุณฑริก

 

 

858

นายนรินทร์  บำเรอพงศ์

นาจะหลวย

 

 

859

นายสมยศ รักษกุลวิทยา

น้ำยืน(สูง)

 

 

860

นาย

พิบูลมังสาหาร(สูง)

 


861

นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร

โขงเจียม(สูง)

 

 

862

นายสุริยัน กิจสวัสดิ์

น้ำขุ่น

 

863

นายชูชาติ สมสวย

ศรีเมืองใหม่

 

58

864

นายวิบูลย์ กากแก้ว

นาเยีย

 

58

865

นายสมชัย คล้ายทับทิม

เขมราฐ(สูง)

 

866

นาย

สว่างวีระวงศ์

 

 

867

นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล

ม่วงสามสิบ(สูง)

 

58

868

นายบุญธรรม ทองพิจิตร

เหล่าเสือโก้ก

 

66

869

นายวีระชาติ ผ่องโชติ

ตระการพืชผล(สูง)

 

 

870

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล

เขื่องใน(สูง)

 

 

871

นายอนิรุทธิ์ ด่านศิวะวาณิชย์

นาตาล

 

58

872

นายศรัทธา ทองคำ

กุดข้าวปุ้น

 

68

873

นายศักรินทร์ ทุมเสน

ตาลสุม

 

 

874

นาย

โพธิ์ไทร

 


875

จ่าสิบเอกเกริกชัย ผ่องแผ้ว

สำโรง

 

 

876

นายอรรณพ อู่นอก

สิรินธร(สูง)

 

 

877

นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม

ดอนมดแดง

 

58

878

นายเมธัสสิทธิ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี

ทุ่งศรีอุดม

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com